อาจารย์วรญา วัฒนจิตสิริ

อาจารย์วรญา วัฒนจิตสิริ
Voraya Wattnajitsiri

อาจารย์
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4421 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: voraya.w@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.Eng. (Manufacturing Engineering and Operation Management), University of Nottingham, United Kingdom.
M.B.A. (Management) Cleveland State University, United State of America.


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Operation Research
  • Production Planning and Control
  • Seminar
  • Project Management

 

Comments are closed.