ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


การติดต่อ

  • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12000
    ประเทศไทย
  • +66 (0) 2549 3440
  • +66 (0) 2549 3442
  • http://ie.engineer.rmutt.ac.th

สื่อสังคมออนไลน์