หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา Graduate Programs

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเปิดการเรียนการสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และจากความต้องการของตลาดและศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ จึงเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต ในปี พ.ศ. 2551 และในปีพ.ศ. 2555 ภาควิชาฯทำการปรับปรุงหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ (Thai Qualification Framework: TQF) และเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555

หลักสูตรระดับปริญญาโทของภาควิชาฯ ได้แก่

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ประกอบด้วย การเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น2 แผนการศึกษาคือ

แผนการศึกษาแบบที่ 1 คือ แผนวิจัยเชิงวิชาการเป็นการเรียนรายวิชาและทำวิจัยในมหาวิทยาลัย

1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 12 หน่วยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)* 1 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบที่ 2 คือ แผนวิจัยร่วมอุตสาหกรรมเป็นการเรียนรายวิชาและทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 12  หน่วยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)* 1 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 12  หน่วยกิต
2.1 วิชาเลือกในแขนงวิชา 6 หน่วยกิต
2.2 รายวิชาเรียนและทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 6 หน่วยกิต
3 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต

Comments are closed.