ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็น 1 ใน 10 ภาค วิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มกำเนิดจากคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยมีที่ตั้งเดิมอยู่ที่ วิทยาเขตเทเวศร์ แขวงสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2537 ภาค วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ย้ายจากวิทยาเขตเทเวศร์ มาตั้งอยู่ ศูนย์รวมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ณ ตำบล คลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปรับเปลี่ยนระบบและชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถให้การศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด 25 คน ในปี พ.ศ. 2550 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต ได้เปิดรับสมัคร โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 25 คน

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงมีเป้าหมายที่จะผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีทักษะอย่างสูงในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต สามารถออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม จัดการและประเมินผลระบบโดยรวม การลดเวลาการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย วัสดุ พลังงาน และทรัพยากรอื่นๆ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงเทคนิคในการจัดการทางวิศวกรรม

โอกาสด้านวิชาชีพ

บัณฑิตผู้ศึกษาครบตามหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการสามารถประกอบอาชีพได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น การศึกษา การผลิต และการบริการ โดยทำหน้าที่ออกแบบโรงงานและกระบวนการผลิต วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต ตลอดจนสามารถแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตได้