คณาจารย์

กรรมการบริหารภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ต่อสกุล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Sirichai TORSAKUL, Dr. Ing.
Assistant Professor and Department Head

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3490, 0 2549 4424 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: sirichai.to@en.rmutt.ac.th


ดร. ปรกช สิริสุวัณณ์
รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ

Porakoch Sirisuwan, Ph.D
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3446 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: porakoch.s@en.rmutt.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ชัยยะ ปราณีตพลกรัง

รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหาร

Chaiya PRANEETPOLGRUNG, Ph.D
Assistant Professor and Deputy Head in Administration

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3445 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: chaiya.p@en.rmutt.ac.th


อาจารย์ ชวลิต อินปัญโญ
รองหัวหน้าภาคฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Chawalit Inpunyo
Deputy Head in Student Development

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3447 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: chawalit@en.rmutt.ac.th


อาจารย์บุญส่ง จงกลณี

หัวหน้าธุรการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Boonsong CHONGKOLNEE
Head of Administratrion

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4396 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: boonsong.c@en.rmutt.ac.th


แผนกโลหวิทยา การวัดและการทดสอบ

อาจารย์สมควร แววดี
หัวหน้าแผนกโลหวิทยา การวัดและการทดสอบ

Somkuan VAODEE
Head of Metallurgy, Measurement and Test Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4643 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: somkuan.v@en.rmutt.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ กิมะพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต

Kittipong KIMAPONG, Ph.D
Assistant Professorม Chairman of Master Program in Production Engineering

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3491 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442

E-mail: kittipong.k@en.rmutt.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ พูลสุขโข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Paitoon Poolsukkho
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4643 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: paitoon.po@en.rmutt.ac.th


แผนกการออกแบบทางวิศวกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ คชฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และหัวหน้าแผนกการออกแบบทางวิศวกรรม

Narit Kocharit
Assistant Professor and and Head of Engineering Design

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3445 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: narit.k@en.rmutt.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ แก่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Somsak Kanthong

Assistant Professor

Sectionโทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4647 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442

E-mail: somsak.k@en.rmutt.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวกร อ่างทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และคณบดี

Sivakorn Angthong, Ph.D
Assistant Professor and Dean

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4649 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: sivakorn.a@en.rmutt.ac.th


ดร. ปรกช สิริสุวัณณ์
รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ

Porakoch Sirisuwan, Ph.D
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3446 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: porakoch.s@en.rmutt.ac.th


แผนกการขึ้นรูปโลหะ

ดร. กุลชาติ จุลเพ็ญ
หัวหน้าแผนกการขึ้นรูปโลหะ

Kunlachart JUNLAPEN, Ph.D
Head of Metal Forming Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3491 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: kunlachart.j@en.rmutt.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ต่อสกุล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Sirichai TORSAKUL, Dr. Ing.
Assistant Professor and Department Head

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3490, 0 2549 4424 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: sirichai.to@en.rmutt.ac.th


อาจารย์ปราโมทย์ พูนนายม
อาจารย์

Promote Poonnayom
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3445 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: pramote.p@en.rmutt.ac.th


ดร. อนินต์ มีมนต์
อาจารย์

Anin Meemon, Ph.D
Deputy Head in Academic Affairs

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3490 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: anin.m@en.rmutt.ac.th


อาจารย์ ชวลิต อินปัญโญ
รองหัวหน้าภาคฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Chawalit Inpunyo
Deputy Head in Student Development

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3447 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: chawalit@en.rmutt.ac.th


แผนกการเชื่อม

อาจารย์ไพศาล ทองสงค์
หัวหน้าแผนกการเชื่อม

Paisan THONGSONG
Head of Welding Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3446 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442

E-mail: paisan.t@en.rmutt.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สญชัย เข็มเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Sonchai Kamcharlearn
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3444 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442

E-mail: sonchai.k@en.rmutt.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ อ่างบุญตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Prajak Aagboonta
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3444 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: prajak.a@en.rmutt.ac.th


แผนกเทคโนโลยีเครื่องจักรกล

พันจ่าอากาศเอก ศักดิ์ชัย จันทศรี
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีเครื่องจักรกล

FS1. Sakchai CHANTASRI
Head of Machine Tool Technology Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3445 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: sakchai.c@en.rmutt.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ชัยยะ ปราณีตพลกรัง
รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหาร

Chaiya Praneetpolgrung, Ph.D
Assistant Professor and Deputy Head in Administration

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3445 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: chaiya.p@en.rmutt.ac.th


อาจารย์กวิพงษ์ นิสสัยพันธุ์
อาจารย์

Kavipong Nissaiphun
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3446 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: kavipong.n@en.rmutt.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑล ทองศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Kunthon Thongsri
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3447 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: kunthon.t@en.rmutt.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิตต์ มธุรสมนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Chalit Mathurosemontri
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3405 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: chalit.m@en.rmutt.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภเอก ประมูลมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ หัวหน้างานประกันคุณภาพของภาควิชาฯ

Supaake Pramoonmak

Assistant Professor and Head of Quality Assurance for IE Department

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3447 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442

E-mail: suppaake.p@en.rmutt.ac.th


อาจารย์วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์
อาจารย์

Vichiean Thuankruaval
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3447 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: vichiean.t@en.rmutt.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์พงษ์ คงพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ลาศึกษาต่อ)

Panpong Kongpan
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3440 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: phanpong.k@en.rmutt.ac.th


อาจารย์บุญส่ง จงกลณี
หัวหน้าธุรการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Boonsong Chongkolnee
Head of Administratrion

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4396 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: boonsong.c@en.rmutt.ac.th


แผนกการจัดการทางวิศวกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าแผนกการจัดการทางวิศวกรรม และประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2558)

Surat TRIWANAPONG
Assistant Professor
Head of Engineering Management Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4421 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: surat.t@en.rmutt.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ แย้มเผื่อน
ผู้ช่วยอธิการบดี และอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Paiboon Yaemphuan
Assistant to President and Former Department Head

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3560 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: paiboon.y@en.rmutt.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร
ผู้ช่วยอธิการบดี และอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Natha KUPTASTHIEN, Ph.D
Assistant to the President for International Relations

โทรศัพท์/Telephone : 0 2549 4431 โทรสาร/Fax : 0 2549 4440

Email : Natha.k@en.rmutt.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ระพี กาญจนะ

อาจารย์ รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

Rapee KANCHANA, Ph.D
Instructor, Deputy Head in Academic Affairs
Chairman of Master Program in Industrial Engineering


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีไร จารุภิญโญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Srirai JARUPINYO
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4423 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: srirai.j@en.rmutt.ac.th


อาจารย์วรญา วัฒนจิตสิริ
อาจารย์

Voraya WATTNAJITSIRI
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4421 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: voraya.w@en.rmutt.ac.th


อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์
อาจารย์

Mr. Chalermsak THAVORNWAT
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4421 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: chalermsak_t@rmutt.ac.th


Comments are closed.