วิสัยทัศ

วิสัยทัศน์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เป็นผู้นำในการผลิตวิศวกรอุตสาหการนักปฏิบัติมืออาชีพ ผู้มีความพร้อมด้านวิชาการ สามารถปฏิบัติได้ มีทักษะการสื่อสาร จรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพวิศวกรอุตสาหการในระดับภูมิภาคอาเซียน

Comments are closed.