เครื่องจักรกล

หัวข้องานวิจัยด้านเครื่องจักรกล Machinery Research Topics

ปีงบประมาณ 2555 Fiscal Budget Year 2012

 1. ศิริชัย ต่อสกุล กุณฑล ทองศรี และ บดินทร์ชาติ สุขบท. การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องเจาะน้ำบาดาลสำหรับชนบท 

ปีงบประมาณ 2554 Fiscal Budget Year 2011

 1. สญชัย เข็มเจริญ.  การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่ออัดตราการผลิตน้ำมันงาด้วยเครื่องบีบอัดแบบเกลียวเดี่ยว ชนิดความลึกร่องเกลียวไม่คงที่  Sonchai Kamcharoen.  A Study of Parameters Influence to the Production Rate of the Pressed Sesame Oil Process Using a Single Screw Press Machine.

ปีงบประมาณ 2553 Fiscal Budget Year 2010

 1. วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์ และ ศุภเอก ประมูลมาก. 2553.  การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์เสียดทานที่ที่มีผลต่องานขึ้นรูปถ้วย. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8, 22-23 เมษายน 2553.
 2. ศุภเอก ประมูลมาก และ วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์. 2553.  การศึกษาการใช้น้ามันจากพืชเป็นสารหล่อลื่นในกระบวนการลากขึ้นรูปโลหะStudy Vegetable Oil for lubrication in Deep Drawing Process. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8, 22-23 เมษายน 2553.
 3. ศุภเอก ประมูลมาก เครื่องขึ้นรูปเกลียวเส้นเชือกจากกระดาษกล้วย โครงการวิจัยภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2552 Fiscal Budget Year 2009

 1. สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล เครื่องจักตอกเศษไม้ไผ่เหลือใช้จากการผลิตข้าวหลาม A Machine for Split the Bamboo Scraps from Glutinous Rice Roasted in BambooJoints
 2. สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล การออกแบบและสร้างเครื่องพิมพ์สกีนจำนวน 6 สี, โครงการวิจัยภายนอก 2552
 3. สมควร แววดี การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการกัดกร่อนภายใต้บรรยากาศละอองเกลือ
 4. ศักดิ์ชัย จันทศรี เครื่องทำขนมโดนัทแบบกึ่งอัตโนมัติDonut  Making Machine in Semi-automation,โครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้, 2552

ปีงบประมาณ 2551 Fiscal Budget Year 2008

 1. สญชัย เข็มเจริญ พัฒนาเครื่องบีบอัดน้ำมันงาแบบเกลียวเดี่ยว  Design and Develop  Sesame oil Single Screw Press Machine
 2. ศักดิ์ชัย จันทศรี เครื่องอัดปลาร้าก้อนด้วยระบบนิวแมติก, A Machine for Compress Cubic of Pickled  Fish by Pneumatic System
 3. ประจักษ์ อ่างบุญตา หุ่นยนต์ควบคุมการเชื่อม GMAW  ในพื้นที่อันตราย,GMAW in Dangerous Area by Robot Control,โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้  ปีงบประมาณ 2551

ปีงบประมาณ 2550 Fiscal Budget Year 2007

 1. สมศักดิ์ แก่นทอง.  การวิเคราะห์การออกแบบเครื่องกัดรอบสูงควบคุมด้วยระบบ CNC, An Analysis of  the Designed Structure of a CNC High-speed Milling Machine,โครงการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ  2550
 2. ศิริชัย ต่อสกุล การออกแบบและพัฒนาเครื่องดัดเหล็กท่อกลวง,โครงการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำปี 2550
 3. ไพฑูรย์ ประทีปสุขการออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุน้ำดื่มและผนึกภาชนะใส่น้ำดื่มแบบแก้วด้วยระบบจานหมุน, โครงการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ  2550
 4. ประจักษ์ อ่างบุญตา การออกแบบและสร้างชุดเชื่อมแบบ Submerged จากเครื่องเชื่อมแบบ GMAW ,Design and construction of submerged welding by GMAW welding machine,โครงการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ  2550

ปีงบประมาณ 2549 Fiscal Budget Year 2006

 1. วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์ การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตผิวสำเร็จ ของชิ้นงานเข็มกระทุ้ง ด้วยเครื่องกลึง CNC กับเครื่องเจียรนัย, บทความวิชาการ 30 ปี ราชมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 2. สญชัย เข็มเจริญ ชุดเครื่องผลิตน้ำมันงา  Sesame Oil Press Machine,โครงการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ  2549
 3. สมศักดิ์ แก่นทอง การวิจัยวิเคราะห์การออกแบบ และสร้างชุดควบคุมเครื่องจักร CNC
 4. ศักดิ์ชัย จันทศรี เครื่องทำขนมโดนัทควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและลม Donut Making Machine Controlled by Electro-pneumatic System
 5. ศิริชัย ต่อสกุล การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องดัดเหล็ก,โครงการวิจัยภายนอก 2552 ,คณะวิศวกรรมศาสตร์
 6. ศิริชัย ต่อสกุล การพัฒนาเทคโนโลยีตู้พ่นสีอัตโนมัติสำหรับเฟอร์นิเจอร์เหล็ก, โครงการวิจัยภายนอก 2552
 7. ศิริชัย ต่อสกุล การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบเครื่องเรือนโดยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์, 22-23 เมษายน 2553   การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8
 8. ศิริชัย ต่อสกุล พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องดัดเหล็กแบบมัลติฟังก์ชันโดยการจำลองไฟไนต์ อิเลเมนต์
 9. ประจักษ์ อ่างบุญตา เครื่องหมุนวนอิเล็กโทรดสำหรับเชื่อมอะลูมิเนียม Rotated Electrode Machine for Aluminum Weldingโครงการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำปี 2549

ปีงบประมาณ 2548 Fiscal Budget Year 2005

 1. เครื่องสีและโม่เมล็ดพืชอเนกประสงค์  A Development Design and Creating an Universal Muller Machine,โครงการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ  2548
 2. เครื่องคั้นน้ำอ้อยสด  A Sugar Cane Juice Extracting Machine,โครงการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ  2548

ปีงบประมาณ 2547 Fiscal Budget Year 2004

 1. สญชัย เข็มเจริญ การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดสะเดา
 2. ไพฑูรย์ พูลสุขโข ระบบยานขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ  Automated Guided Vehicles System (AGV)

ปีงบประมาณ 2546 Fiscal Budget Year 2003

 1. ไพฑูรย์ พูลสุขโข ระบบจัดเก็บคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ Automated Warehouse Automated Storage and Retrieval System (AS/RS)

ปีงบประมาณ 2545 Fiscal Budget Year 2002

 1. สมศักดิ์ แก่นทอง การออกแบบและสร้างเครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ผ่านเซอร์โวมอเตอร์

ปีงบประมาณ 2544 Fiscal Budget Year 2001

 1. สญชัย เข็มเจริญ การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตสารสกัดจากสะเดา

ปีงบประมาณ 2543 Fiscal Budget Year 2000

 1. สมศักดิ์ แก่นทอง การออกแบบและสร้างเครื่องกัดกึ่งอัตโนมัติต้นแบบที่ควบคุมด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์

Comments are closed.