กลยุทธ์

กลยุทธ์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Department Strategies)

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของภาควิชา

 1. สนับสนุนการเรียนต่อของอาจารย์ถึงระดับปริญญาเอก
 2. ส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 3. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ ในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
 4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล

 1. การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2558 โดยเน้นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 2. การจัดห้องปฏิบัติการ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับใช้ในการปฏิบัติภายหลังการเรียนทฤษฏี
 3. การส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา
 4. การสร้างโอกาสในการทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
 5. การส่งเสริมให้บัณฑิตให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 1. การส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุบัน ไปฝึกงานภาคฤดูร้อนหรือสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการของศิษย์เก่า
 2. การเชิญศิษย์เก่ามาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้าสู่เวทีนานาชาติ โดยเน้นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research)

 1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ของภาคฯ ให้เสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ของภาคฯ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 5 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อการแข่งขันของประเทศ

 1. ภาควิชาฯให้การสนับสนุนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่คณะฯดำเนินการ
 2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ของภาคฯ ให้บริการวิชาการในสาขาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการนำองค์ความรู้วิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม

 1. ภาควิชาฯให้การสนับสนุนเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะฯดำเนินการ

กลยุทธ์ที่ 7 บริหารจัดการในรูปแบบ และระบบธรรมาภิบาล

 1. ภาควิชาฯเน้นการบริหารจัดการในระบบธรรมาภิบาล

Comments are closed.