การจัดการทางวิศวกรรม

การจัดการทางวิศวกรรม Engineering Management

Engineering management is a specialized form of management that is concerned with the application of engineering principles to business practice. Engineering management is a career that brings together the technological problem-solving savvy of engineering and the organizational, administrative, and planning abilities of management in order to oversee complex enterprises from conception to completion.

 • การเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement
 • การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน Production & Operataion Management
 • การจัดการคุณภาพ Quality Management
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management
 • การจำลองสถานการณ์ Simulation

งานวิจัยและบทความวิชาการด้านการจัดการทางวิศวกรรม

Research and Academic Papers in Engineering Management

 1. จาตุรนต์ จันทร์ดี  และ  ณฐา คุปตัษเฐียร. 2554.  การวิเคราะห์ปัจจัย ในการเจาะแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง Drilling Factor Analysis on Print Circuit Board by Design of Experiment Technique. หนังสือรวบรวมบทความงานประชุมวิชาการ IE Network 2011, โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี 20-21 ตุลาคม 2554.
 2. วัฒนชัย ประสงค์ และ ณฐา คุปตัษเฐียร. 2554. การประยุกต์ใช้ ระบบการผลิตแบบดึงในอุตสาหกรรมผลิตหัวเตาแก๊ส  Application Pull Production SysteminGas Stove Head Industry.  หนังสือรวบรวมบทความงานประชุมวิชาการ IE Network 2011, โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี 20-21 ตุลาคม 2554.
 3. ณัฐนันท์ โสภณ และ ณฐา คุปตัษเฐียร. 2554. การลดของเสียและการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตชุดกังหันลมด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพและเทคนิคควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ Defect Reduction and Quality Control System Improvement of Windmill Stator Production with QC Tools and Statistical Process Control Technique : Case Study Wind Turbine Stator Factory.  หนังสือรวบรวมบทความงานประชุมวิชาการ IE Network 2011, โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี 20-21 ตุลาคม 2554.
 4. ปรัชญากรณ์ ขันทอง และ ณฐา คุปตัษเฐียร. 2554. การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทํางานโดยใช้เทคนิควิศวกรรมวิธีการ กรณีศึกษา:  อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์   Productivity and Working Efficiency Improvement by Method Engineering Technique  A Case Study: Hard Disk Drive Component Manufacturing Industry. หนังสือรวบรวมบทความงานประชุมวิชาการ IE Network 2011, โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี 20-21 ตุลาคม 2554.
 5. ยุทธณรงค์ จงจันทร์  ณฐา คุปตัษเฐียร และ ยอดนภา เกษเมือง. 2554. การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิตและวางผังโรงงาน กรณีศึกษา:โรงงานผลิตเตาเหล็กหล่อ Productivity Improve ment by Assembly Line Balancing And  Plant Layout  A Case Study  at Cast Iron Burner Production Factory.  หนังสือรวบรวมบทความงานประชุมวิชาการ IE Network 2011, โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี 20-21 ตุลาคม 2554.
 6. สุทธิดา  เอี่ยมเจริญ และ ระพี กาญจนะ. 2554. Defective Reduction in Hard Disk Drive Process with Statistical Process Control and Measurement System Analysis Techniques หนังสือรวบรวมบทความงานประชุมวิชาการ IE Network 2011, โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี 20-21 ตุลาคม 2554.
 7. สมพร วงษ์เพ็ง และ ระพี กาญจนะ. 2554.  การวิเคราะห์ระบบการวัดของแผนกพลาสติก กรณีศึกษา: โรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์การเกษตร หนังสือรวบรวมบทความงานประชุมวิชาการ IE Network 2011, โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี 20-21 ตุลาคม 2554.
 8. ธานี  นาคเกิด และ ระพี  กาญจนะ.  2554.  การพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยการวัดผลดุลยภาพ  (BSC) กรณีศึกษา :โรงงานฉีดพลาสติก, Development of  Performance Measurement System Based on Balanced  Scorecard   (BSC) Case  Study : Plastic  Injection  Factory. หนังสือรวบรวมบทความงานประชุมวิชาการ IE Network 2011, โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี 20-21 ตุลาคม 2554.
 9. ธนรัตน์ เอี่ยมเจริญ และ ระพี กาญจนะ. 2554.  การลดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนปุ่มฉุกเฉิน โดยใช้หลักการ DMAICกรณีศึกษา :โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์, Defects Reduction for Emergency Knob Product by DMAIC Technique A Case Study of Automotive Part Manufacture. หนังสือรวบรวมบทความงานประชุมวิชาการ IE Network 2011, โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี 20-21 ตุลาคม 2554.
 10. วิลาสินี มีมุข และ ระพี กาญจนะ. 2554.  การประยุกต์เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังเพื่อสุขภาพ Application of Quality Function Deployment in Healthy Bread Product Development. หนังสือรวบรวมบทความงานประชุมวิชาการ IE Network 2011, โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี 20-21 ตุลาคม 2554.
 11. เยาวรินทร์ รอดมณี และ ระพี กาญจนะ. 2554. การพัฒนาเครื่องดักควันด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ Electrostatic Precipitator Development by Using Quality Function Deployment. หนังสือรวบรวมบทความงานประชุมวิชาการ IE Network 2011, โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี 20-21 ตุลาคม 2554.
 12. ภาณุวัฒน์ ศรีชัย  และ ระพี กาญจนะ. 2554. การปรับปรุงกระบวนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการและการจําลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา:  สายการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ Process Improvement  with the  Application of Industrial Engineering Techniques and Computer Simulation: A Case  Study of Hard Disk Drive Component Process Line. หนังสือรวบรวมบทความงานประชุมวิชาการ IE Network 2011, โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี 20-21 ตุลาคม 2554.
 13. กิตติพงษ์ แสงบุดดี. 2554. การเพิ่มผลผลิตสําหรับสายการผลิตชุบเคลือบชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ, Productivity Improvement for Hard Disk Drive Component Plating Process Line. หนังสือรวบรวมบทความงานประชุมวิชาการ IE Network 2011, โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี 20-21 ตุลาคม 2554.
 14. Kuptasthien, Natha and Teerapong Boonsomphong. 2011. Reduction of Tombstone Capacitor Problem by Six Sigma Technique : A Case Study of Printed Circuit Cable Assembly Line ,The 2011 IEEE International Conference of Quality and  Reliability, Chaopraya Park Hotel, Bangkok, 14 – 17 September 2011.read more
 15. ไพบูลย์ แย้มเผื่อน. 2553. การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในขั้นตอนของการผสมและขั้นตอนการกลับกองปุ๋ย ระหว่างวิธีการใช้รถขุดตักกับวิธีการใช้เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัตโนมัติ,13 – 14 ตุลาคม  2553, งานการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network Conference 2010) ณ โรงแรมสุนีย์ฯ อุบลราชธานี
 16. ระพี กาญจนะ. 2553. ผลกระทบของเครื่องมือบริหารงานคุณภาพต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน,16-17 ธันวาคม 2553 งานการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ 2010,เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาส เจริญพระชนมายุ ครบรอบ 84 พรรษา ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
 17. สุภวรรณ ศรีวรรณู และ ระพี กาญจนะ.  2553.  การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตเบาะรถยนต์ โดยการประยุกต์ใช้วิธีซิกซ์ ซิกม่า, 22-23 เมษายน 2553  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8
 18. ศรีไร จารุภิญโญ.  2553.  การจำแนกประเภทความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์.  หนังสือรวบรวมงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ 2010,16-17 ธันวาคม 2553 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน 2553 วโรกาสเจริญพระชนมายุ ครบรอบ 84 พรรษา ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
 19. ณฐา คุปตัษเฐียร. 2551.  A Study  of factors that Affect Image Quality A Case Study: a Final Inspection of Ink Jet Printer Production (Faculty of Engineering Journal)
 20. Kuptasthien Natha  and Opas Thongmeepet. 2009.  Product Quality Inspection Improvement by Attribute Acceptance Single Sampling Plan and Its Computer Programming Application.  TIIM Conference Proceeding, 17-19 June 2009. Royal Cliff Beach Resort and Hotel, Chonburi. read more
 21. Kanchana Rapee. 2008. Supplier-Customer Relationship Management : Perspectives from Manufacturers in Automotive Industry (Journal)

Comments are closed.