เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

นางสาวชลธิชา โพธิ์สิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Chonticha PHOSING
General Administration Officer

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3440, 0 2549 4642 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: chonticha_p@exchange.rmutt.ac.thchonticha.p@en.rmutt.ac.th


นางธารารัตน์ วิสิทธิเขต
พนักงานบริการ

Thararat Wisitthikhat
Service Staff

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3440 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: charinporn.p@en.rmutt.ac.th


นายชเนรินทร์ รักสัตย์
นักวิชาการศึกษา

Chanerin  LUKSAT
Academic Staff

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4644, 0 2549 4422 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail:  chanerin.r@en.rmutt.ac.th


นายสมศักดิ์ ศรีป่าหมาก
นักวิชาการศึกษา

Somsak SRIPAMAK
Academic Staff

โทรศัพท์/Telephone:  โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: ไม่ระบุ


นายชาญชัย เสนาะอาจ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Chanchai SANOROAREJ
Technical Staff

โทรศัพท์/Telephone:  โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: ไม่ระบุ


นายทวีศักดิ์ อู่คชสาร
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Taveesuk OUKODCHASAN
Technical Staff

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3443 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: ไม่ระบุ


นายชาญกิจ สาธิตสวัสดิ์
เจ้าหน้าท%E

Comments are closed.