อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์

อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์
Mr. Chalermsak Thavornwat

อาจารย์
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4422 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail:  chalermsak_t@rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


งานวิจัยที่สนใจ Research Area of Interest:

  1. Factory Management and Productivity Improvement
  2. Inventory Management

ผลงานทางวิชาการ Academic Work


1.  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (INTERNATIONAL CONFERENCE)

  • Rapee Kanchana and Chalermsak Thavornwat. 2014. Identifying Optimal Lot Size Ordering for Inventory Management in Steel Factory. The 11th International KU-KPS Conference, Thailand, 8-9 Dec 2014.

2.  ประชุมวิชาการระดับชาติ (NATIONAL CONFERENCE)

  • Chalermsak Thavornwat, Kaona Jongwuttanaruk, Vatcharoot Chevaviriyanon and Rittichai Sangkatip. 2014. Plant Layout Improvement: Case Study of Machinery Parts Plant. IE Network Conference 2014, Thailand, 30-31 Oct 2014.
  • ChalermsakThavornwat,Rittichai Sangkatip, Vatcharoot Chevaviriyanon, Witoon Obrom and Pitak Panawan. 2013.Improvement of the Inventory Management System : Case Study Plant Control Cabinets. IE Network Conference 2013, Thailand,16-18 Oct 2013.
  • Rittichai Sangkatip, Chalermsak Thavornwat and Prayoon Surin. 2012. To find the optimal cutting parameters stainless grade 304 Laser CO2. IE Network Conference 2012, Thailand, 17-19 Oct 2012.

 

Comments are closed.