วัสดุทางวิศวกรรมและกระบวนการผลิต

วัสดุทางวิศวกรรมและกระบวนการผลิต

งานวิจัยด้านวัสดุทางวิศวกรรมและกระบวนการผลิต

งานวิจัยด้านวัสดุทางวิศวกรรมและกระบวนการผลิตของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณาการและการปฏิบัติ โดยได้รับเงินอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ได้แก่

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งขาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • แหล่งทุนอื่นๆ

หัวข้องานวิจัยด้านวัสดุทางวิศวกรรมและกระบวนการผลิต

งบประมาณ 2554 Fiscal Budget Year 2011

 1. สุวัฒ ภูเภา  และ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมการเชื่อมอาร์กโลหะ ก๊าซคลุม ต่อสมบัติของรอยต่อระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด  SS400 กับเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด  430, Effect of MIG Welding Parameters on Joint Properties of SS400 Carbon Steel  and 430 Stainless Steel ,IE Network Conference 2011
 2. นรา  บุริพันธ์  สมชาย  วนไทยสงค์  ประจักษ์   อ่างบุญตา   บุญส่ง  จงกลณี    กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อิทธิพลความร็วรอบและความเร็วเดินต่อสมบัติ ของรอยต่อการเชื่อมเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียม  5052 และเหล็กกล้าไร้สนิม 430 ,IE  Network Conference 2011 (20-21 ต.ค. 2554) , Effect of Depth Penetration and Tool Shoulder on  Friction Spot Joining  Joint Strength between  AA1100 Aluminum Alloy and AISI304 Stainless Steel
 3. ศักดิ์ชัย จันทศรี   ไพบูลย์ แย้มเผื่อน   สมชาย วนไทยสงค์   กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ การเชื่อมต้านทานแบบจุดอลูมิเนียมและเหล็ก กล้าเคลือบสังกะสี Resistance Spot Welding Aluminum Alloy to Galvanized SteelIE Network Conference 2011 (20-21 ต.ค. 2554)
 4. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อิทธิพลของความเร็วเดินเชื่อมการเสียดทานแบบกวนต่ออลูมิเนียม  6063 และอลูมิเนียม  7075
 5. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต้านทานแบบ จุดอลูมิเนียมและเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีการ, 2-3 พฤษภาคม 2554  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 9ณ โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท (หาดไตรตรังค์) จ.ภูเก็ต
 6. สุรัตน์ ตรัยวนพง ศ์   ศักดิ์ชัย จันทศรี   สมชาย  วนไทยสงค์  นรา บุริพันธ์   กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ การศึกษาสมบัติผิวการ กัดกร่อนของรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียมผสม  AA 1100 และเหล็กกล้าคาร์บอน   AISI 1015  , Corrosion Surface Characterization of AA1100 Aluminum Alloy and AISI 1015 Carbon Steel Lap Joint  ,IE  Network Conference 2011 (20-21 ต.ค. 2554)
 7. สมศักดิ์ เชาวลิต    สถาพร  ทองวิค   กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ การศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชื่อมแม็กต่อ สมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของรอยต่อเทเลอร์แบล็งค์เหล็กกล้าคาร์บอน เกรด  SPCEN  ,Influence of Metal Active Gas Welding on SPCEN Steel Tailored Blank Joint Properties, IE  Network Conference 2011 (20-21 ต.ค. 2554)
 8. ศุภเอก ประมูลมาก     พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์ การศึกษาการใช้นํ้ายางพาราในการหล่อเย็นมีด ตัด  Study of the Latex Properties to Compensate a Cutting Lubricant ,IE  Network Conference 2011 (20-21 ต.ค. 2554)
 9. ประจักษ์ อ่างบุญตา. 2554. อิทธิพลความร็วรอบและความเร็วเดินต่อสมบัติ ของรอยต่อการเชื่อมเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียม  5052 และเหล็กกล้าไร้สนิม 430 ,IE  Network Conference 2011 (20-21 ต.ค. 2554) , Effect of Depth Penetration and Tool Shoulder on  Friction Spot Joining  Joint Strength between  AA1100 Aluminum Alloy and AISI304 Stainless Steel
 10. ประจักษ์ อ่างบุญตา. 2554. การศึกษาการเสื่อมสภาพของอิเล็กโทรดในการ เชื่อมอลูมิเนียม เกรด 1100 ด้วยการเชื่อมจุด A Study of Electrode Deterioration by  Spot Welding on Aluminum Grade 1100
 11. ปราโมทย์ พูนนายม. 2554. การปรับปรุงพื้นผิวอลูมิเนียม 6063ด้วยการเชื่อมอาร์คด้วยแท่งทังสเตนแบบหมุนวนอิเล็กโทรด
 12. ศิริชัย ต่อสกุล. 2554. การศึกษาอิทธิพลรูปทรงของดรอว์บีดในการลาก ขึ้นรูปโลหะแผ่นโดยวิธีการวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ , Effect Study of Drawbead  Shape in Deep Draw Process using Finite Element Method

งบประมาณ 2553 Fiscal Budget Year 2010

 1. การปรับปรุงสมบัติรอยเชื่อมอลูมิเนียมผสม ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวน,โครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
 2. อิทธิพลการอบชุบด้วยความร้อนหลังการเชื่อม ต่อสมบัติของโลหะเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียม เกรด 6063,โครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
 3. อิทธิพลของระยะลึกและรูปทรงบ่าของเครื่องมือ เชื่อม  ต่อความแข็งแรงของรอยต่อการเชื่อมเสียดทานแบบจุดระหว่างอลูมิเนียมผสม  AA1100  และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304, Effect of Rotating and Travelling Speed on Friction Stir Welding of 5052  Aluminum Alloy and  430 Stainless Steel  FSW Butt Joint อดิศร เปลี่ยนดิษฐ  กิตติพงษ์ กิมะพงศ์
 4. อนินต์ มีมนต์ เครื่องบรรจุและปิดผนึกซองคู่พริกป่นและ น้ำตาลด้วยฟิล์มพลาสติก A Machine for Fill and Seal Chilies Pound and Sugar in Plastic Bag,โครงการวิจัยภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2553
 5. Investigation into the milling condition of wood plastic compositefrom PVC foam scrap and rubber tree saw dust for making a master modelmouldนายอนินท์ มีมนต์, ศิริชัย ต่อสกุล, สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล และจงกล สุภารัตน์
 6. การศึกษาการใช้งานของไม้เทียมสร้างมาสเตอร์ โมเดลสำหรับหล่ออินเสิร์ตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ,การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2553  ,13 –  15 ตุลาคม  2553คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,อนินท์  มีมนต์, จงกล สุภารัตน์, ศิริชัย ต่อสกุล และ สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล
 7. กวิพงษ์ นิสสัยพันธุ์ การผลิตแผ่นพื้นสำหรับใช้นอกอาคารด้วยส่วน ผสมระหว่างเศษวัสดุทางธรรมชาติกับเศษวัสดุจากการผลิต,โครงการวิจัยเพื่อองค์ ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
 8. กุณฑล ทองศรี การศึกษาอิทธิพลของสารหล่อลื่นในงานตัดไฟน์แบลงค์กิ้งแบบแหวนจิกคู่,โครงการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2553
 9. ปรกช สิริสุวรรณ์ อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบ กวนต่อสมบัติรอยต่อชนระหว่างอลูมิเนียมเกรด6063 สภาพหล่อและรีด,โครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ  2553

งบประมาณ 2552 Fiscal Budget Year 2009

 1. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมการเชื่อมด้วยการ เสียดทานแบบจุดต่อสมบัติรอยต่อเกยอลูมิเนียมผสม 5052 และ เหล็กกล้าไร้สนิม 430,โครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ  2552
 2. อนินต์ มีมนต์ การศึกษาวัสดุผสมธรรมชาติจากโปรตีนถั่ว เหลืองผสมเยื่อหญ้าแฝกสำหรับฉีดขึ้นรูปถ้วยชนิดย่อยสลายได้A Study of Bio-composite from Soy  Proteins and Vetiver Grass Fiber for InjectDegradable Cups โครงการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ  2552
 3. อนินต์ มีมนต์ การผลิตไม้อัดจากซังข้าวโพดสำหรับเป็น ผนังฉนวนความร้อนในอาคารProduction of Plywood from Corn cob for Heat Resistance Wall in Building โครงการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ  2552
 4. จงกล สุภารัตน์ การศึกษาอิทธิพลของความร้อนที่มีผลกระทบต่อ การเชื่อมโยงโลหะผสมด้วยวิธีแรงสียดทานสำหรับอุตสาหกรรมเชื่อม,โครงการวิจัย เพื่อองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552
 5. ประจักษ์ อ่างบุญตา การศึกษาสมบัติทางกลและโลหะวิทยาของการ เชื่อมจุดเมื่ออิเล็กโทรดเสื่อม Study Spot Welding by Mechanical Property and Metallurgy  if  Electrode to Deteriorate,โครงการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ  2552
 6. ปราโมทย์ พูนนายม การปรับปรุงคุณภาพรอยเชื่อม การเสียดทานแบบกวนรอยต่อชนอลูมิเนียม 6063-T1 ในโครงสร้างรถยนต์ด้วยตัวกวนหลายรูปแบบ,โครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ  2552
 7. Wear Mechanism of Hot Forging Die from the Viewpoint of Diffusion ,Y. Mae, P. Poonnayom, and A. Wongkrajang (P.16—Volume 18(1) February 2009 Journal of Materials Engineering and Performance)
 8. ปรกช สิริสุวรรณ์ อิทธิพลสารละลายโซเดียมคลอไรด์ต่ออัตราการ กัดกร่อนในรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียมและเหล็กในอุตสาหกรรมรถยนต์ Effect of  Sodium Chloride Solution on Corrosion Rate of Aluminum and Steel Lap Joint in Automobile Industry,โครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ  2552

งบประมาณ 2551 Fiscal Budget Year 2008

 1. การประเมินการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ในการสร้างโมเดลวัสดุแซนวิชโดยการใช้วิธีการUVAEvaluation of the Applied FEM-Software Sandwich Materials Model, Utilizing  the Use-Value Analysis Methodology  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PEC-6 และ WRMT-1),ครั้งที่6,8-9 พฤษภาคม 2551  ศิริชัย ต่อสกุล  จงกล สุภารัตน์

งบประมาณ 2550 Fiscal Budget Year 2007

 1. Kunthon THONGSRI Design and Development of  Plastic Granulator  Proceedings of the IE Network Conference 2007, Proceedings of  Prince Songkhla University, Royal Phuket City Hotel, Phuket, 24-27 October2007

งบประมาณ 2549 Fiscal Budget Year 2006

 1. ไพฑูรย์ ประทีปสุข การใช้น้ำยางพาราปรับปรุงสมบัติด้านกำลังและ การเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของคอนกรีตมวลเบาและคอนกรีตบล็อก เพื่อพัฒนางานวัสดุก่อสร้างและหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

งบประมาณ 2548 Fiscal Budget Year 2005

 1. อนินต์ มีมนต์ การผลิตไม้เทียมจากเศษโฟมพีวีซีกับผงไม้ Production or Wood Plastic Composite from PVC Foam Scrap and Wood Dust โครงการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ  2548
 2. ดร. ชัยยะ ปราณีตพลกรัง การศึกษาคุณสมบัติการหล่อเย็นของน้ำมันพืช ผสมละอองน้ำเพื่อเป็นแนวทางการใช้น้ำมันหล่อเย็นในงานตัดปาดผิว    A Study of Cooling Properties of Fog-Mixed Vegetable Oil to be Used in Placeof Machine Cooling Oil
 3. กุณฑล ทองศรี การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำมัน หล่อลื่นในเครื่องยนต์ดีเซลเล็กที่ใช้น้ำมันดีเซลชีวมวล”, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 “วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก”, 30-31 มีนาคม 2548,มทร.ธัญบุรี, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์,กรุงเทพฯ

งบประมาณ 2541 Fiscal Budget Year 1997

 1. ชลิตต์ มธุรสมนตรี การทดสอบความแข็งแรงต่อความล้าของเหล็ก AISI 4140 และ AISI 1020 โดยวิธีการทดสอบแบบหมุนดัด Fatigue Testing of AISI 4140 and AISI 1020 Steel By Using Rotary Bending Test Method

Comments are closed.