อาจารย์วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์

อาจารย์วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์
Vichiean Thuankauaval

อาจารย์และหัวหน้าแผนเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Instructor and Head of Automatic

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3447 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: vichiean.t@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เครื่องมือกล) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Automatic Machine
  • Industrial Engineering Project

 

Comments are closed.