ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์
Surat Triwanapong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้างานประกันคุณภาพของภาควิชาฯ

หัวหน้าแผนกการจัดการทางวิศวกรรม
Assistant Professor, Head of Quality Assurance for IE Department and Engineering Management Section Head

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4421 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: surat.t@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตร


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Plant Desing
  • Value Engineering
  • Engineering Economy
  • Factory Management and Productivity Improvement
  • Simulation

 

Comments are closed.