ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภเอก ประมูลมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภเอก ประมูลมาก
Supaake Pramoonmak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3447 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: suppaake.p@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Quality Control

 

Comments are closed.