ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีไร จารุภิญโญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีไร จารุภิญโญ
Srirai Jarupinyo

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4423 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: srirai.j@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Statistics for Industrial Engineering
  • Operation Research
  • Quality Control
  • Design of Experiment
  • Research Methodology

 

Comments are closed.