ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สญชัย เข็มเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สญชัย เข็มเจริญ
Sonchai Kamcharlearn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3444 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: sonchai.k@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เชื่อมประกอบ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Manufacturing Processes
  • Safety Engineering
  • Welding and Sheet Metal Practice

1 Comment

  1. คณาจารย์ พูดว่า:

    […] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สญชัย เข็มเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]