ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ แก่นทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ แก่นทอง
Somsak Kanthong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Assistant Professor and Former Department Head

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4647 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: somsak.k@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เครื่องมือกล) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Maintenance Engineering
  • CAD
  • CAD/CAM

Comments are closed.