อาจารย์สมควร แววดี

อาจารย์สมควร แววดี
Somkuan VAODEE

อาจารย์และหัวหน้าแผนกโลหวิทยา การวัดและการทดสอบ

Instructor and Head of Metallurgy, Measurement and Test Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4643 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: somkuan.v@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Engineering Metallurgy
  • Material Testing Engineering Laboratory
  • Operation Research

1 Comment

  1. คณาจารย์ พูดว่า:

    […] อาจารย์สมควร แววดี หัวหน้าแผนกโลหวิทยา การวัดและการทดสอบ […]