ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวกร อ่างทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวกร อ่างทอง
Sivakorn Angthong, Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และหัวหน้าแผนกการออกแบบทางวิศวกรรม
Assistant Professor and Head of Engineering Design Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4649 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: sivakorn.a@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


Ph.D. (Engineering) Northumbria University, United Kingdom
M.Eng. (Advanced Manufacturing Technology), University of South Australia, Australia
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-ออกแบบการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศน์)


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

 • Materials Testing Engineering Laboratory
 • Engineering Drawing
 • Engineering Metallurgy
 • Computer Aided Design (CAD)
 • Computer Aided Design and Manufacturing (CAD/CAM)

ผลงานทางวิชาการ Academic Work


 1. การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยว
 2. A Critical Analysis of the Non-Symmetrical Deep Drawing Process
 3. Investigation of the Performance of Modern Coatings Applied to Single Point Tools for Metal Cutting
 4. การทดสอบความล้าของเหล็ก AISI 4140 ด้วยเครื่องทดสอบแบบดัดหมุน
 5. การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดสะเดาแบบเกลียวอัด
 6. การพัฒนาเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดสะเดา แบบสกรูเดี่ยว
 7. การวิเคราะห์หาค่าความเหมาะสมของเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดสะเดา
 8. การศึกษาการตรวจสอบความเสียหายของมีดกลึงขณะทำงาน โดยใช้สัญญาณอคุสติกและสัญญาณโหลด

Comments are closed.