ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ต่อสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ต่อสกุล
Sirichai TORSAKUL, Dr. Ing.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหาร
Assistant Professor and Deputy Head in Administration

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3490, 0 2549 4424 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: sirichai.to@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


ปริญญาเอก Doktor der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.), Enigneering Design, Aachen University of Technology, Aachen, Germany

ปริญญาโท เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ (วศ.ม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

 • Engineering Materials
 • Engineering Drawing
 • Press Tool and Dies Design
 • Tool Design
 • Finite Element Analysis
 • Advance Metal Forming Technology
 • Manufacturing of Technology

ผลงานทางวิชาการ Academic Work


หนังสือ (Text Book)

ศิริชัย ต่อสกุล, การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน, กรุงเทพ, สำนักพิมพ์ ซี-เอ๊ด บุ๊ค, รหัส 9789742129842 กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, ศิริชัย ต่อสกุล, อนินท์ มีมนต์ และ นรพร กลิ่นประชา, วัสดุวิศวกรรม, กรุงเทพฯ: เซนเกจ เลินนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, 2553. ISBN 976-616-90173-4-9 ศิริชัย ต่อสกุล และ อนุชา วัฒนาภา, พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ , กรุงเทพ, สำนักพิมพ์ ซี-เอ๊ด บุ๊ค, 2554. ISBN 978-616-08-0203-6

ประสบการณ์งานวิจัย Research Experience

รายการบทความทางวิชาการวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ/ต่างประเทศ International and National Journal Papers

[1] Sirichai Torsakul, “A Study of the Mechanical Properties on Surface Fine Rolling Process Using FEM-Simulation”, Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, Vol. 19 No.4, 2008, pp.62-67.

[2] J?rg Feldhusen, Sirichai Torsakul, Alexander Brezing and Sivakumara Krishnamoorthy, “Numerical Modeling and Experimental Investigation of the Failure Modes of the Cellular Foam Sandwich Structures”, Journal of Metals, Materials and Mineral, Vol.18 No.2, 2008, pp.111-115.

[3] Sirichai Torsakul, “Investigation of the Punch Shapes on Sheared Edge Quality of Aluminium” Engineering Journal of Siam University, Vol. 19 (Issue 2), No.17, July-December 2008, pp.56-60.

รายการการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ International and National Conferences

 1. Somchai  Iemcharoen, Chongkol  Supharattana and Sirichai Torsakul, 2011, “An Application of the Rubber Reinforce on the Deep Drawing Sheet Metal Process ” Burapha University National Conference 2011, 6-7 July 2011,Burapha University, Chonburi, pp. 165.
 2. Panudet Seangseadum, Teerayut Karnchanaseangthong and Sirichai Torsakul, 2011, “Investigation of the Influence of Lubricants by Creating Film Layers on Stainless Steel Sheet in Die Blanking” Burapha University National Conference 2011, 6-7 July 2011,Burapha University, Chonburi, pp. 164.
 3. Phanpong Kongphan, Amared Boksuwan and Sirichai Torsakul, 2011, “A Study of the Physical of Palm to Produce the Blockprasan”Burapha University National Conference 2011, 6-7 July 2011,Burapha University, Chonburi, pp. 163.
 4. Sirichai Torsakul et al., 2011, “Technology Development of the Multi-Function Steel Bending Machine by Using Finite Element-Simulation” Burapha University National Conference 2011, 6-7 July 2011,Burapha University, Chonburi, pp. 166.Kitti Samakthai and Sirichai Torsakul, 2011, “Study and Development of Part Forming Process in Stainless Steel AISI 304 by Using FEM Analysis” Burapha University National Conference 2011, 6-7 July 2011,Burapha University, Chonburi, pp. 167.
 5. Akrayuth Pisitwanis  and Sirichai Torsakul, 2011, “A Study of the Telationships between Spring Back and Stress in Compression Bending Process by Using Finite Element-Simulation” The Conference of Industrial Operations Development (2rd CIOD 2011), Thammasat University, 11 May 2011, The Twin Towers Hotel Bangkok, pp. 60.
 6. Ekkachai Rodpisa and Sirichai Torsakul, 2011, “The Effect of Polyurethane Foam Core to Mechanical Propreties of Sandwich Material” The Conference of Industrial Operations Development (2rd CIOD 2011), Thammasat University, 11 May 2011, The Twin Towers Hotel Bangkok, pp. 94.Sirichai Torsakul and Prasan Sankhleo, 2011, “Investigation of  the Efficiency and Cost of the Cutting Tool for Turning Stainless Steel AISI 304” The 9th PSU-Engineering Conference, Prince of Songkla University, May 2-3, 2011: Merlin Beach Resort Hotel, Phuket, pp: 65.
 7. Pratumma Suso and Sirichai Torsakul, 2011, “Mechanical Properties of Plastic Tertiary Blends of High Density Polyethylene, Low Density Polyethylene and Polypropylene” The 9th PSU-Engineering Conference, Prince of Songkla University, May 2-3, 2011: Merlin Beach Resort Hotel, Phuket, pp: 115.
 8. Prasan Sankhleon Sirichai  Torsakul and Sivakorn  Angthong, 2011, “Investigation of  the Efficiency and Cost of the Cutting Tool for Turning Stainless Steel AISI 304” TRF-Master Research Congress V, 30 March – 1 April 2011, Jomtien Palm Beach Hotel And Resort, Pattaya, Chon buri, pp: 325.
 9. Sirichai Torsakul and Paitoon Poolsukkho, 2010, “Investigation of alloy sheet metal foeming angle in single point incremental forming by CNC 3 axis milling machine” The 7th KU-KPS Conference, 7-8 December 2010, KU-KPS, pp.513.
 10. Thongchai Pangiundee and Sirichai Torsakul, 2010, “A Study of the Sandwich Materials for Light Structures in Thailand Utilizing the Use-Value Analysis Methodology” The 7th KU-KPS Conference, 7-8 December 2010, KU-KPS, pp.129.
 11. Kunthon Thongsri Vichien  Thuankruaval and Sirichai Torsakul, 2010, “A Study of the Influence of Lubricant in Fine Blanking by Using Double V-Ring” IE Network Conference 2010, 13-15 October 2010, Sunee grand hotel&Convention center, Ubon Ratchathani, pp. 52.
 12. Narit Kocharit  Phanphong  Kongphan and Sirichai Torsakul, 2010, “Reduction of Blanking Die Wear by Creating Thin Film Lubricant on Work piece” IE Network Conference 2010, 13-15 October 2010, Sunee grand hotel&Convention center, Ubon Ratchathani, pp. 53.
 13. Rattikorn Soadeang and Sirichai Torsakul, 2010, “STUDY PERFORMANCE OF Cu-Zn ELECTRODE ON EDM PROCESS OF TUNGSTEN CARBIDE” IE Network Conference 2010, 13-15 October 2010, Sunee grand hotel&Convention center, Ubon Ratchathani, pp. 127.
 14. Noppadon Beathong Sirichai Torsakul and Sorapong Pavasupree, 2010, “Magnesium Oxide Nanoplate by Hydrothermal Method and Effect to Mechanical Qualification of Filling Magnesium Oxide Nanoplate in Polypropylene” IE Network Conference 2010, 13-15 October 2010, Sunee grand hotel&Convention center, Ubon Ratchathani, pp. 71.
 15. Anin Memon Chongkol Suparat Sirichai Torsakul and Somsak Ittisoponkul, 2010, “INVESTIGATION INTO THE USABILITY OF ARTIFICAIL WOOD MAKING A MASTER MODEL FOR CASTING INSERT INJECTION MOLD” IE Network Conference 2010, 13-15 October 2010, Sunee grand hotel&Convention center, Ubon Ratchathani, pp. 78.
 16. Prasan Sankhleon Sirichai  Torsakul and Sivakorn  Angthong, 2010, “A Study and Development Part Process for Turning Stainless Steel AISI 304” The 4th Ubon Ratchathani University Research Conference, 9-10 August, Lai Thong Hotel, Ubon Ratchathani, pp: 103-104.
 17. Thanatip Salanay and Sirichai Torsakul, 2010, “The Study on Microstructure and Mechanical Properties of Silver Alloy 58.4% for Jewelry Manufacturing” The 2nd RMUTT International Conference 2010, 29-30 June, Phatumwan Princess Hotel, Bangkok, pp: 273-277.
 18. Chongkol  Supharattana and Sirichai  Torsakul, 2010, “A Study of the Influence of Heat on During the Friction Welding of Alloy Steel” The 4th Ubon Ratchathani University Research Conference, 9-10 August, Lai Thong Hotel, Ubon Ratchathani, pp: 256-257.
 19. Amnoiy Ruengwaree, Apirada Namsang, Warunee Ariyawiriyanan and Sirichai Torsakul, 2010, “An Analysis of Heat Transfer of Thermal Insulation Materials with Honeycombs Sandwich Panels by Using Finite Element-Simulation”  3th RMUTTO Annual Conferrence, 20-21 May, Pattaya Park Beach Resort Hotel, Chonburi, pp.933-939.
 20. Kamongpong  Jamkamon and Sirichai Torsakul, 2010, “Performance of Cu-electrode and St-electroplating on EDM Process of AISI P20” The 8th  PSU-Engineering Conference, 22-23 April, Prince of Songkla University, Songkla, pp. 603-608.
 21. Sirichai Torsakul, Wisitsree  Wiyaratn, Anucha Watanapa, and Phisit Srinoi, 2010, “Design and Construction of the Testing Machine for Furniture by Using Finite Element Simulation” The 8th  PSU-Engineering Conference, 22-23 April, Prince of Songkla University, Songkla, pp. 491-495.
 22. S. Torsakul A.Watanapa and A. Ruengwaree, 2009 “An Analysis of Thermal Insulation of the Corrugated Sandwich Material by Using FE-Simulation” 7TH Eco-Energy and Material Science and Engineering Symposium, November 19-22, 2009 Chiangmai, Thailand, pp.334-337.
 23. Kamonpong Cheamkamon, Sirichai Torsakul and Phichai Chanmanee,  2009 “Developement of Surface Roughness on AISI P20 by Improving Duty Factor in Electrical Discharge Machning”, IE Network Conference 2009, 21-22 October, Pullman  Raja Orchid Khonkean Hotal, Khonkean, pp. 888-892.
 24. Kamonpong Cheamkamon and Sirichai Torsakul, 2009, “Effective of Duty Factor on Hardness in AISI P20 by Electrical Discharge Machning”, IE Network Conference 2009, 21-22 October, Pullman Raja Orchid Khonkean Hotal, Khonkean, pp. 893-896.
 25. Sirichai Torsakul, Kittichai Lowboonsom and Anin Memon, 2009, “Study of Tool Life, Surface Roughness and Tool Temperature in Machining Nodular Cast Iron with Carbide Cutting Tool”, International Conference on the Role of Universities in Hands-On Education, August 23-29, 2009, Chiangmai, Thailand, pp.481-483.
 26. Sirichai Torsakul and Anucha Watanapa, 2009, “A Study of Mechanical Properties of the Corrugated Sandwich Materials Under Compressive Test by Using FE-Simulation” The 5th Naresuan Research Conference, 28-29 July, Naresuan University, Phitsanulok, pp.71
 27. Anucha Watanapa, Sirichai Torsakul and Suttipong Sopa, 2009, “Investigation of the Surface Contact Shapes of a Workpeice During the Friction Welding Process: A Case Study of Petanque Welding” The Seventh PSU-Engineering Conference, 21-22 May, Prince of Songkla University, Songkla, pp. 400-404.
 28. Sirichai Torsakul, Anin Memon and Teerayut Kanchanasangtong, 2008, “A Design of Fine Blanking Die by Using Blanking Die Principle”, Mae Fah Luang Symposium on the Occasion of the 10th Anniversary of Mae Fah Luang University,  26-28 November, Chiangrai, pp.154.
 29. Nophadon Biathong, Sirichai Torsakul and Sorapong Pavasupree, 2008, “Electrical and Thermal Properties of Micro/Nano Magnesium Oxide Addition in Polypropylene”, IE Network Conference 2008, 20-22 October, BP Samila Beach Hotel, Songkla, pp. 824-829.
 30. Wiboon Sarananusorn and Sirichai Torsakul, 2008, “Image Processing Aided Automated Inspection”, IE Network Conference 2008, 20-22 October, BP Samila Beach Hotel, Songkla, pp. 1018-1023.
 31. Kittichai Lowboonsom, Sirichai Torsakul, Somsuk Ittisophonkul and Siwakorn Angthong,  2008, “A Study of the Influence of the Cutting Lubricants during the Turning on Surface Quality of a Cast Iron FCD 400”, IE Network Conference 2008, 20-22 October, BP Samila Beach Hotel, Songkla, pp. 698-703.
 32. J?rg Feldhusen, Sirichai Torsakul, Alexander Brezing and Sivakumara Krishnamoorthy, 2008, “An Approach to Numerical Modeling and Simulation of Cellular Foam Sandwich Structures in Commercial FE-Softwares”, 2008 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 8-11 December, Sigapore, pp.836-841.
 33. J?rg Feldhusen, Sirichai Torsakul, Alexander Brezing and Sivakumara Krishnamoorthy, 2008, “Numerical Modeling and Experimental Investigation of the Failure Modes of the Cellular Foam Sandwich Structures”, 5th Thailand Materials Science and Technology Conference, 16-19 September, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, pp. 79-81.
 34. Sirichai Torsakul and Anin Memon, 2008, “Design and Development of the Bend Pipe Steel Machine Utilizing 0.4 Milimeter in Thickness”, 1st RMU Annual Conferrence, 27-29 August, Thamarin Hotel, Thrang, pp.254.
 35. Nophadon Biathong, Sirichai Torsakul and Sorapong Pavasupree, “Polypropylene/ Magnesium Oxide (Micro/Nano) Composite Materials” 1st RMU Annual Conferrence, 27-29 August, Thamarin Hotel, Thrang, pp.318.
 36. Wiboon Sarananusorn and Sirichai Torsakul, 2008, “Using Image Processing Aided Inspection The Parts”, The 4th Naresuan Research Conference, 28-29 July, Naresuan University, Phitsanulok, pp.1003-1008.
 37. Sirichai Torsakul and Phanpong Kongphan, 2008, “Experimental analysis of aluminum sheets blanking: Study of the punch shapes on sheared edge quality”, The 4th Naresuan Research Conference, 28-29 July, Naresuan University, Phitsanulok, pp.95-99.
 38. Kittichai Lowboonsom and Sirichai Torsakul, 2008, “Application of the Cutting Lubricant During theTurningof a Cast Iron FCD400”, RSU Research Confernce, 3 April, Rangsit University, Phatumthani, pp. 93-98.
 39. Kittichai Lowboonsom and Sirichai Torsakul, 2008, “Wear Behavior of CNMA Cutting Tool Material During the Turning of a Cast Iron FCD 400 in Cutting Lubricants Conditions”, The Sixth PSU-Engineering Conference, 8-9 May, Prince of Songkla University, Songkla, pp. 58-61.
 40. Sirichai Torsakul and Chongkol Supharattana, 2008, “Evaluation of the Applied FEM-Software Sandwich Materials Model, Utilizing the Use-Value Analysis Methodology”, The Sixth PSU-Engineering Conference, 8-9 May, Prince of Songkla University, Songkla, pp. 66-70.
 41. Kittichai Lowboonsom and Sirichai Torsakul, 2008, “Investigation of the influence of the CuttingLubricants During the Turning of Cast Iron FCD400”, The 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference , 28-29 January, The Soffitel Raja Orchid, Khon Kean, pp 63-66.
 42. Sirichai Torsakul, 2008, “Analysis of the Failure Modes of the Cellular Foam Sandwich Structure”, The 46th Kasetsart University Annual Conference, 29 January-1 February, Kasetsart University, Bangkok, pp 81-87.
 43. Sirichai Torsakul, 2008, “Design of the Sandwich Structures by using Finite Element Method”, Rajamangala Conference 2008, 9-11 January, Rajamangala University of Technology Isan, Nakornrachasima, pp.168-176.
 44. Sirichai Torsakul, 2007, “Modeling and Simulation the Sandwich Materials by using Finite Element Method in ANSYS, ABAQUS and ALGOR”, The 4 th KU-KPS Conference 2007, 6-7 December, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, Nakornpatom, pp 73-74.
 45. Sirichai Torsakul, 2007, “Analysis of the Generated Mechanical Properties in the Rim Zone of the Workpiece under Surface Fine Rolling Process using FEM Simulation”, IE Network Conference 2007, 24-26 October, The Royal Phuket City Hotel, Prince of Songkla University, Phuket, pp. 140.
 46. Sirichai Torsakul, Jan Weikert and Varunee Premanond, 2002, “The Effect of Blanking Die Clearances on Acoustic Emission and Strain Gauges Signal”, IE Network Conference 2002, 24-25 October, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Bangkok and Felix Riverkwai Resort Hote, l Kanchanaburi pp. 627-632.

รายการบทความทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารในประเทศ Academic Papers for National Magazines

[1] Mechanical Technology Magazine, แม่พิมพ์เซรามิกเสริมแรง สำหรับการขึ้นรูปแบบซุปเปอร์พลาสติก: Rebuild or Buy, Vol.8 No.93 May 2009, pp. 43-44.

[2] MM The Industrial Magazine,เครื่องเพรสระบบกลไก: Rebuild or Buy, Vol.4 No.04, 15 May-14 June 2008, pp. 72-74.

[3] MM The Industrial Magazine, เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะแผ่น:นวัตกรรมที่ทำให้ความต้องการของอุตสาหกรรมเป็นจริง, Vol.4 No.01, 15 January-14 February 2008, pp. 39-40.

[4] MM The Industrial Magazine, การผลิตแบบต่อเนื่องด้วยกระบวนการ ITM ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนเทอร์โมพลาสติก, Vol.3 No.12, 15 December-14 January 2008, pp. 75-77.

[5] MM The Industrial Magazine, ระบบการเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติทำให้การทำงานของเครื่องพับขอบรวดเร็ว, Vol.3 No.11, 15 November-14 December 2007, pp. 56.

[6] MM The Industrial Magazine, การขึ้นรูปแข็งและการอัดแข็ง สำหรับโครงสร้างชิ้นส่วนรับความเค้นสูง, Vol.3 No.10, 15 October-14 November 2007, pp. 50-51.

[7] MM The Industrial Magazine, ระบบชุดถอดเปลี่ยนเครื่องมือตัดอย่างรวดเร็วเพื่อลดการสูญเสียเวลาในการทำงานของเครื่องกัด CNC, Vol.3 No.9, 15 September -14 October 2007, pp. 35-36.

[8] MM The Industrial Magazine,การควบคุมการทำงานอย่างง่ายของหุ่นยนต์แขนกลเพื่อใช้ในงานตัดเฉือนชิ้นงานพลาสติก, Vol.3 No.8, 15 August -14 September 2007, pp.38-40.

[9] Mechanical Technology Magazine, แนวโน้มอนาคตกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น, Vol. 6 No.80, April 2008, pp 57-59.

[10] Mechanical Technology Magazine, นวัตกรรมของ”วัสดุแซนวิช” ในงานวิศวกรรม, Vol. 6 No.79, March 2008, pp 58-59.

[11] Mechanical Technology Magazine, การจำลองโมเดลไฟไนต์เอลิเมนต์: การออกแบบแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปลึก, Vol. 6 No.84, August 2008, pp 52-54.


ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Innovation

[1] พัฒนาและออกแบบเครื่องดัดเหล็กท่อกลวง

[2] เครื่องตัดเหล็กกึ่งอัตโนมัติ

[3] ตู้พ่นสีกึ่งอัตโนมัติ

[4] เครื่องชั่งอัจฉริยะ

[5] เครื่องยกรถอัตโนมัติ

[6] ชุดล๊อคล้อรถมอเตอร์ไซด์

[7] การทอดลูกชิ้นกึ่งอัตโนมัติ

[8] ตู้แนะนำเส้นทางอัจฉริยะ

[9] เครื่องทดสอบเครื่องเรือน


งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ Research Projects as Project Leader

[1] พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องดัดเหล็กแบบมัลติฟังก์ชัน

[2] การศึกษาอิทธิพลของสารหล่อเย็นในการกลึงชิ้นงานเหล็กหล่อ FCD 400

[3] การใช้การประมวลผลภาพช่วยการตรวจสอบชิ้นงาน

[4] การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุแซนวิชโดยการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์

[5] การศึกษาอิทธิพลของความร้อนที่มีผลกระทบต่อการเชื่อมโลหะผสมด้วยวิธีแรงเสียดทานสำหรับอุตสาหกรรมเชื่อม

[6] การศึกษาวัสดุแซนวิชสำหรับงานโครงสร้างเบาในประเทศไทย

[7] การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนในการตัดเฉือนเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304


งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 • การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุแซ นวิชโดยการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์, ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ), งบประมาณประจำปี 2551
 • การศึกษาอิทธิพลของความร้อนที่มีผล กระทบต่อการเชื่อมโลหะผสมด้วยวิธีแรงเสียดทานสำหรับอุตสาหกรรมเชื่อม, ทุนโครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของ มทร.ธัญบุรี, งบประมาณประจำปี 2552
 • การพัฒนาเทคโนโลยีตู้พ่นสีอัตโนมัติสำหรับเฟอร์นิเจอร์เหล็ก, ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ), งบประมาณประจำปี 2552

ผลงานที่ได้รับรางวัล Awards

 • MSAT 5th (MTEC) 2008The Best Paper Presentation Award in Design and Manufacturing Session: Numerical Modeling and Experimental Investigation of the Failure Modes of the Cellular Foam Sandwich Structures.

ผลงานอื่น ๆ Others

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินงานแสดงผลงานพัฒนา เทคโนโลยีนักศึกษาทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 7 ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน วันเสาร์ที่ 25-29 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 9.30- 18.30 น.
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินงานแสดงผลงานพัฒนา เทคโนโลยีนักศึกษาทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6 ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน วันเสาร์ที่ 28-30 มีนาคม 2551 ระหว่างเวลา 9.30- 18.30 น.
 • ผู้ประเมินการคัดเลือกโครงการสำหรับ นักศึกษาปริญญาตรี “Industrial and Research Projects For Undergraduates Student”  สกว. ประจำปี 2551
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินครูฝึกสาขาไฮดรอลิกส์ สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรมอาชีวะศึกษา

Comments are closed.