พันจ่าอากาศเอก ศักดิ์ชัย จันทศรี

พันจ่าอากาศเอก ศักดิ์ชัย จันทศรี
FS1. Sakchai Chantasri

อาจารย์และรองหัวหน้าภาคฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Instructor and Deputy Head in Student Development

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3445 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: sakchai.c@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


วศ. ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Certificate of Mechanical Maintenance, NAIT., CANADA.


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • กระบวนการผลิต Manufacturing  Processes
  • เขียนแบบวิศวกรรม Engineering Drawing
  • วัสดุวิศวกรรม Engineering Materials
  • ปฏิบัติงานเครื่องมือกล  Machine Tool Practice

ผลงานทางวิชาการ Academic Work


  • การทดสอบความแข็งแรงต่อความล้าของเหล็ก AISI 4140 และ AISI 1020 โดยวิธีการทดสอบแบบหมุนดัด
  • เครื่องคั้นน้ำอ้อยสด
  • เครื่องสีและเครื่องโฒ่เมล็ดพืชอเนกประสงค์
  • การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยว
  • เครื่องหมุนวนอิเล็คโทรดสำหรับเชื่อมอลูมิเนียม


งานวิจัยและบทความวิชาการ Research and Academic Papers

INTERNATIONAL JOURNALS

Sakchai Chantasri, Pramote Poonnayom, Jesada  Kaewichit, Waraporn  Roybang , Kittipong   Kimapong. “Effect of Resistance Spot Welding Parameters on AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc Coated Lap Joint Properties”. International Journal of Advanced Culture Technology 3-1 (2015) pp.153-160.

INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS

Sakchai Chantasri, Kittipong   Kimapong. Fracture Strength and Failure Location of GMAW Lap Joint Between SS400 Carbon Steel and SUS304 Stainless Steel. The  7th International Conference on Engineering and Technology ICET-2015,June  19-20, 2015. Phuket.pp.68-71.

Sakchai Chantasri, Pramote Poonnayom, Jesada  Kaewichit, Waraporn  Roybang , Kittipong   Kimapong. Effect of Resistance Spot Welding Parameters on AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc Coated Lap Joint Properties. International Symposium on the Fusion Technologies 2014, Jeonju, Korea.pp.107-113.

Kittipong   Kimapong, Jesada  Kaewichit, Waraporn  Roybang , Pramote Poonnayom, Sakchai Chantasri.Friction Stir Welding Tool Geometries Affecting Tensile Strength of AA6063-T1 Aluminum Alloy Butt Joint. International Symposium on the Fusion Technologies 2014, Jeonju, Korea.pp.74-82.

ปี Year ชื่อเรื่อง Research Topic
2555/2012 การศึกษาสมบัติรอยเชื่อมความต้านทานแบบจุดระหว่างอลูมิเนียมผสม AA 1100 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีSGACD

A Study of Resistant Spot Welds Properties between AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc Coated Steel

2554/2011 การศึกษาสมบัติผิวการ กัดกร่อนของรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียมผสม  AA 1100 และเหล็กกล้าคาร์บอน   AISI 1015  , Corrosion Surface Characterization of AA1100 Aluminum Alloy   and AISI1015 Carbon Steel Lap Joint

Published: สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ ศักดิ์ชัย จันทศรี สมชาย วนไทยสงค์ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ หนังสือรวบรวมผลงานการประชุมวิชาการ IE Network Conference 2011 (20-21 ต.ค. 2554)

2554/2011 การเปรียบเทียบการ กัดกร่อนของรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียมผสม  AA 1100   และเหล็กกล้าคาร์บอน  AISI 1015  ในน้าทะเล   Corrosion Comparison of AA1100 Aluminum Alloy and AISI1015 Carbon steel   Lap Joint in Thai Marine

Published: สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ ศักดิ์ชัย จันทศรี สมชาย วนไทยสงค์ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ หนังสือรวบรวมผลงานการประชุมวิชาการ IE Network Conference 2011 (20-21 ต.ค. 2554)

2554/2011 การเชื่อมต้านทานแบบจุดอลูมิเนียมและเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี Resistance Spot Welding Aluminum Alloy to Galvanized Steel

Published: ศักด์ชัย จันทศรี ไพบูลย์ แย้มเผื่อน สมชาย วนไทยสงค์ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ หนังสือรวบรวมผลงานการประชุมวิชาการ IE Network Conference 2011 (20-21 ต.ค. 2554)

2554/2011 A Study  of  Weld Property of Resistance Spot Welding of AA 1100 Aluminum and SGACD Galvanized Steel
2553/2010 โครงสร้างและความแข็งแรงดึงของรอยต่อชนอลูมิเนียม 6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม 430 ด้วยการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนตัวกวนรูปร่างต่างๆ

Microstructure and Tensile Strength  of  AA6063 Aluminum and AISI 430 Stainless Steel by Friction Stir Welding Various Stirrer Shapes

โครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้

2552/2009 เครื่องทำขนมโดนัทแบบกึ่งอัตโนมัติ

Donut  Making Machine in Semi-automation

โครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้

2551/2008 เครื่องอัดปลาร้าก้อนด้วยระบบนิวแมติก

A Machine for Compress Cubic of Pickled  Fish by Pneumatic System

2549/2006 เครื่องทำขนมโดนัทควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและลม

Donut Making Machine Controlled by Electro-pneumatic System


Comments are closed.