ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพี กาญจนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพี กาญจนะ
Rapee Kanchana, Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ
Assistant Professor and Deputy Head in Academic Affairs

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4421 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: rapee.k@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550
M.Eng (Systems Engineering) พ.ศ. 2539
Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne,Australia
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) พ.ศ. 2536
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


งานวิจัยที่สนใจ Research Area of Interest:

 • Supply Chain Management

รายวิชาที่สอน Teaching Courses:

ระดับบัณฑิตศึกษา Graduate Level:

โลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน Logistics and Supply Chain Management
ระเบียบและวิธีวิจัยทางวิศวกรรม Engineering Research and Methodology
การจัดการโรงงานและการปรับปรุงผลิตภาพ Factory Management and Productivity Improvement
การจำลองสถานการณ์ระบบอุตสาหกรรม Industrial System Simulation

ระดับปริญญาตรี Undergraduate Level:

การควบคุมคุณภาพ Quality Control

ผลงานทางวิชาการ Academic Work


ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (INTERNATIONAL CONFERENCE)

 1. Kanchana, R, Triwanapong, S. Kris Law, and Phusavat, K, “A survey of supplier-customer collaboration and management in the Thai Automotive industry”, TIIM’ 2010, Pattaya, 16-18 June 2010.
 2. Poowadin P, Phanritdum, P, andKanchana R. “Assessing cost of quality in a plastic injection molding company: a case study, TIIM’ 2010, Pattaya, 16-18 June 2010.
 3. Kanchana, R, Kris Law, and Phusavat, K, “THE RELATIONSHIPS AMONG AND SUPPLY CHAIN PARTNERS AFFECTING INTERNAL OPERATION: PERSPECTIVES FROM THE HIGH-TECH ELECTRONIC MANUFACTURERS IN THAILAND”, TIIM’ 2009, Bangkok, 17-19 June 2009.
 4. Phusavat, K andKanchana, R,  “Competitive Priorities: Perspectives from Service Providers” MIC’07 Management International Conferences, Managing Global Transitions: Globalization – Localization – Regionalization, 8th International Conference of the Faculty of Management Koper, University of Primorska Congress Centre Bernardin, Portorož, Slovenia, 20-24 November 2007 ( Received the best paper award)
 5. Kanchana, R,  “Supplier Selection Criteria: Thai Manufacturing Industry’ Points of View”,  MIC’06 Management International Conferences, Advancing Business and Management in Knowledge-based Society, 7th International Conference of the Faculty of Management Koper,  University of Primorska Congress Centre Bernardin,  Portorož, Slovenia,  23 -25November 2006

ประชุมวิชาการระดับชาติ (NATIONAL CONFERENCE)

 1. ระพี กาญจนะและสุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ การจำแนกประเภทของความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ 2010, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.), กรุงเทพ, หน้า 437-442, 16-17 ธันวาคม 2553.
 2. ศรีไร จารุภิญโญ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ และ ระพี กาญจนะ ผลกระทบของการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของ องค์กร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ 2010, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.), กรุงเทพ, หน้า 368-375, 16-17 ธันวาคม 2553.

วารสารระดับนานาชาติ (INTERNATIONAL JOURNAL PUBLISHING)

 1. Kanchana R,Law, K.M.Y., Comepa, N., Malithong, P. and Phusavat, K (xxxx), “Interrelationships among knowledge management, organizational learning and innovation”, International Journal Innovation and Learning, (accepted for publishing).
 2. Phusavat, K., Kess, P., Law, K.M.Y., and Kanchana R. (2010) “Sustaining effective business value chain: future challenges” Industrial Management & Data Systems, Vol. 110, No. 8. p. 1176-1191.
 3. Kess, P., Law, K.M.Y., Kanchana, R. and Phusavat, K(2010) “Critical factors for an effective business value chain”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 110, No. 1. p. 63-77.
 4. Law, K.M.Y., Helo, P., Kanchana, R. and Phusavat, K(2009) “Managing supply chains: lessons learned and future challenges”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 109, No. 8. p. 1137-1152.
 5. Phusavat, K, Kanchana, R. and Lin, B. (2009) “Information requirements for managerial decisions in manufacturing”, Business Process Management, Vol. 15, No. 2. p. 267-285.
 6. Phusavat, K, Jaiwong, P , Sujitwanich, S and  Kanchana, R (2009) “When to measure productivity: lessons from manufacturing and supplier-selection strategies”Industrial Management & Data Systems, Vol. 109, No. 3. p. 425-442.
 7. Phusavat, K andKanchana, R, (2008)“Suppliermanagement: perspectives from large manufacturers in Thailand” International Journal of Management and Enterprise, Vol. 5, No. 2. p. 205 – 224.
 8. Phusavat, K andKanchana, R, (2008)“Competitive priorities of manufacturing firms in Thailand” Industrial Management & Data Systems, Vol. 107, No. 7. p. 979-996.
 9. Phusavat, K andKanchana, R, (2008)“Competitive priorities for service providers: perspectives from Thailand” Industrial Management & Data Systems, Vol. 108, No. 1. p. 5–21.
 10. Phusavat, K andKanchana, R, (2008)“Future competitiveness: viewpoints from manufacturers and service providers” Industrial Management & Data Systems, Vol. 108, No.2. p. 191-207.
 11. Phusavat, K, Kanchana, R and Helo, P (2007) “Suppliermanagement: past, present and anticipated future perspectives”, International Journal of Management and Enterprise Development, Vol. 4, No.5, 2007. p. 502-519.

Comments are closed.