อาจารย์ปราโมทย์ พูนนายม

อาจารย์ปราโมทย์ พูนนายม
Promote Poonnayom

อาจารย์
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3445 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: pramote.p@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Manufacturing Processes
  • Engineering Drawing

Comments are closed.