อาจารย์ประจักษ์ อ่างบุญตา

อาจารย์ประจักษ์ อ่างบุญตา
Prajak Angboonta

อาจารย์
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3444 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: prajak.a@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เชื่อมประกอบ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Manufacturing Processes
  • Welding and Sheet Metal Practice
  • Design of Welment
  • Welding Process Technology 2

ผลงานทางวิชาการ Academic Work


  • การทดสอบความแข็งแรงต่อความล้าของเหล็ก AISI 4140 และ AISI 1020 โดยวิธีการทดสอบแบบหมุนดัด
  • เครื่องคั้นน้ำอ้อยสด
  • เครื่องสีและเครื่องโฒ่เมล็ดพืชอเนกประสงค์
  • การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยว
  • เครื่องหมุนวนอิเล็คโทรดสำหรับเชื่อมอลูมิเนียม


Comments are closed.