อาจารย์ปรกช สิริสุวัณณ์

อาจารย์ปรกช สิริสุวัณณ์
Porakoch Sirisuwan

อาจารย์
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3446 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: porakoch.s@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Engineering Drawing
  • Safety Engineering

Comments are closed.