อาจารย์พันธ์พงษ์ คงพันธุ์

อาจารย์พันธ์พงษ์ คงพันธุ์
Panpong Komgpan

อาจารย์
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3440 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: phanpong.k@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Plastic Mold Design
  • Automatic Machine
  • Basic Engineering Training

 

Comments are closed.