ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ พูลสุขโข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ พูลสุขโข
Asst. Prof. Paitoon POOLSUKKHO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และหัวหน้างานโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ
Assistant Professor and Head of Industrial Engineering Project for IE Department

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4643 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: paitoon.po@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


วศ. ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-ออกแบบการผลิต) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Engineering Metrology Laboratory
  • Engineering Drawing

Comments are closed.