ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ แย้มเผื่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ แย้มเผื่อน
Paiboon Yaemphuan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Assistant Professor, Vice Dean of Academic Affairs and Former Department Head

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3560 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: paiboon.y@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


ค.อ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Engineering Economy
  • Industrial Work Study
  • Project Feasibility Study
  • Seminar
  • Advanced Engineering Economy

 

Comments are closed.