รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร

รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร
Natha Kuptasthien, Ph.D

รองศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Associate Professor and Department Head

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3441, 0 2549 4422 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: natha.k@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


Engineering Management (Ph.D.) 1995 – 1997
University of Missouri-Rolla, USA
GPA: 3.83
Doctoral Dissertation “An Industrial Needs Driven Curriculum Design Methodology in Its Application to Manufacturing in Thailand”

Engineering Management (M.Sc.) 1993 – 1994
University of Missouri-Rolla, USA
GPA: 3.73

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ. บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering (B.E.) 1989 – 1993
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University, Thailand
GPA: 3.26, 2nd class honors
Senior Project: “Machine and Equipment Replacement Computer Software Regarding to Time Value of Money”


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

ระดับบัณฑิตศึกษา Graduate Level:

การจัดการการผลิตและดำเนินงาน Production and Operation Management
ระบบจัดการคุณภาพ Quality Management System
การบัญชีและการเงินสำหรับวิศวกรอุตสาหการ Accounting and Finance for Industrial Engineers

ระดับปริญญาตรี Undergraduate Level:

การวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planning and Control
การประกันคุณภาพ Quality Assurance
การศึกษางานและการวัดผลงาน Method Study and Work Measurement
การจัดการทางวิศวกรรม Engineering Management
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม Engineering Economy


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

 • CDIO-based Education
 • Engineering Education
 • Production and Operation Management
 • Quality Management
 • Productivity Improvement
 • Production Planning and Control
 • Industrial Work Study and Work Design

ผลงานทางวิชาการ Academic Work


หนังสือ (Text Book)

การวางแผนและควบคุมการผลิต, 2558, พิมพ์ครั้งที่ 3,
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Production Planning and Control. 2015. 3rd Edition.
การวางแผนและควบคุมการผลิต, 2555, พิมพ์ครั้งที่ 2
Production Planning and Control. 2005. 2nd Edition.
การวางแผนและควบคุมการผลิต, 2548, พิมพ์ครั้งที่ 1
Production Planning and Control. 2005. 1st Edition.
 • CPM/PERT Techniques for Project Management, Chulalongkorn University Continual Study Program. (in Thai)

บทความวิชาการ (Academic Papers)


วารสารนานาชาติ (INTERNATIONAL JOURNAL)

 • Kuptasthien, N., Triwanapong, S. and Kanchana, R.  2014.  Integrated Curriculum Development in Industrial Engineering Program Using CDIO Framework.  Journal of Association for Engineering Education of Russia.  Vol. 16.  pp 28 – 34.

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 • Lee, L. Lee, L., Kuptasthien, N., Tien, D.B., Saad, N.H., Leong H.  2015.  Comparative Study On Cdio Implementation In Selected ASEAN Countries.  The 11th International CDIO Conference, Chengdu University Of Information Technology, Chengdu, Sichuan P.R. China; 06/2015.
 • Kuptasthien, N., Jaturaboon, S. and D. Jaithavil. 2012. “Renewable Energy Feasibility Study: Case Study for a Main Telephone Fixed-line Exchange Unit in Thailand”.  The 10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, 5 – 8 December 2012, Sunee Grand Hotel, Ubon Ratchthani, Thailand
 • Kuptasthien, N. and Pitimon, I. 2011. “An Interactive E-tutor System for Industrial Engineering Courses”. INCEE9 Conference Proceedings, International and National Conference on Engineering Education, 4-6 May 2011, Phuket, Thailand, pp. 26-29.
 • Kuptasthien, N. 2009. “Attitudes”, Number 1 Industrial Engineer’s Qualification Requirement for Thai Major Industries”.  ICBIR 2010 Conference Proceedings, International Conference of Business and Industrial Research 2010, 17-18 March 2010, Bangkok, Thailand, pp. 197-200.
 • Kuptasthien, N. 2008. “Product Quality Inspection Improvement by Attribute Acceptance Sampling Plan and Its Computer Program Application”.  2009 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management (TIIM2008), 18-19 June 2009, Bangkok, Thailand.
 • Kuptasthien, Natha. (2008). “Bridging the Gap: Building Industry-University Long-Term Cooperation through CO-OP Program and Project Course”.  The 26th Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations: Interdisciplinary and Trans-boundary Engineering Opportunities in ASEAN (CAFEO26), 26-29 November 2008, Bangkok.
 • Kuptasthien, N. 2007. “Experiential Education: Student Groups Solving an Industrial Engineering Projects”, 12th International Conference on Education: Changing Contours of Education: Future Trends, 21-24 May 2007.  Universiti Brunei Darussalam.
 • Kuptasthien, N. 2007.  “Multidisciplinary Problem-based Industrial Engineering Project”, The 5th ASEAN/ASIAN Symposium on Educational Management and Leadership 2007, 17 – 19 August 2007. Universiti Utara Malaysia.
 •  “An Industrial Needs Driven Manufacturing Curriculum in Thailand”, published in Manufacturing Education for the 21st Century, Volume V, by the Society of Manufacturing Engineers.

วารสารในประเทศ (NATIONAL JOURNAL)

 • อนุภาพ วิตรสุขุมาลย์ และ ณฐา คุปตัษเฐียร 2558 การปรับปรุงคุณภาพงานบริการของห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยการบูรณาการเครื่องมือวัดคุณภาพบริการ SERVQUAL และแบบจำลองของคาโนไปยัง QFD วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557 หน้า 1 – 12. Witsukuman A. and Kuptasthien, N. 2015. Service Quality Improvement of Calibration Laboratory by Integration of SERVQUAL and Kano’s Model into QFD.  Journal of Engineering, RMUTT. Vol. 13 (1). pp. 1-12.
 • ศักดิ์ระพี พริบไหว และ ณฐา คุปตัษเฐียร 2558 คุณภาพการบริการของการจัดการเรียนการอสนระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร. ธัญบุรี โดยการใช้เทคนิค SERVQUAL – TRAN วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557 หน้า 25- 34.  Pribwai, S. and Kuptasthien, N. 2015. Service Quality in Engineering Graduate Programs Using SERVQUAL-TRAN.  Journal of Engineering, RMUTT. Vol. 13 (1). pp. 25-34.
 • ศราวุธ จตุรบูรณ์ และ ณฐา คุปตัษเฐียร 2557 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทน : กรณีศึกษาชุมสายโทรศัพท์พื้นฐานในประเทศไทย วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557 หน้า 55 – 62.  Jaturaboon, S. and Kuptasthien, N. 2014.  Renewable Energy Feasibility Study: Cast Study for a Main Telephone Fixed – Line Exchange Unit in Thailand. Journal of Engineering, RMUTT. Vol. 12 (1). pp. 55 – 62.
 • กัญญรัตน์ วังคะฮาด และ ณฐา คุปตัษเฐียร การลดปัญหาของเสียในการผลิตเกียร์ด้วยหลักการ DMAIC : กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน – ธันวาคม  2557 หน้า 29 – 41. Wangkahad, K. and Kuptasthien, N. 2014. Defect Reduction in Gear Production: A Case Study of Motor Component Manufacturing.  Journal of Engineering, RMUTT. Vol. 12 (2). pp. 29 – 41.
 • ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน์ และ ณฐา คุปตัษเฐียร การเพิ่มผลิตภาพของการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเทคนิค DMAIC กรณีศึกษา โรงงานผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557 หน้า 23 – 36.  Wairoonroj S. and Kuptasthien, N. 2013.  Productivity Improvement of Electronics Part by Using DMAIC Technique: A Case Study of Printed Circuit Board Assembly Manufacturing.  Journal of Engineering, RMUTT. Vol. 11 (1). pp. 23 – 36.
 • Cheewawiriyanont, Watcharuj and Kuptasthien, Natha. 2013. “Productivity Improvement in the Auto Parts Industry: A Case Study of Welding Process of the Impact Bar Using Mechanical Arms”.  Journal of Engineering, RMUTT, Vol. 2, pp. 25-32. (in Thai)
 • ภาสกร อาชะวะบูล และ ณฐา คุปตัษเฐียร การลดข้อบกพร่องในกระบวนการฉีดชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน – ธันวาคม  2555 หน้า 23 – 32.  Archawaboon, P. and Kuptasthien, N. 2012.  Defect Reduction in Injection Process of Printer’s Parts Using the Design of Experiment (DOE) Technique.  Journal of Engineering, RMUTT. Vol. 10 (2). pp. 23 – 32.

การประชุมวิชาการระดับชาติ

 • “An Industrial Engineering Curriculum that Respond to Industrial Needs in Thailand”, published in Proceedings of the 2000 IE Network National Conference, November 2-3, 2000. Petchburi, Thailand
 • Kuptasthien, Natha. (2007).  “Curriculum Design & Engineering Education Trends for Year 2007-2016”, 5th National Engineering Education Conference, 3-5 May 2007, Pattaya, Thailand. (in Thai)
 • Kuptasthien, Natha. (2008).  “Building Industry-University Long-term Cooperation through Co-op Program and Project Course”, ”, 6th National Engineering Education Conference, 8-10 May 2008, Petchaburi, Thailand. (in Thai)
 • Phupanpetch, Jakkrit. and Kuptasthien, Natha. (2009).  “Customer Complaint and Quality Cost Reduction with New QC Tools”.  2009 King Mongkut Ladkrabang Annual Academic Conference Proceedings, 31 August – 2 September 2009,  Bangkok, Thailand, pp. 163-171. (in Thai)
 • Kuptasthien, Natha. and Pitimon, Itarun. (2011). “An Interactive E-tutor System for Industrial Engineering Courses”. INCEE9 Conference Proceedings, International and National Conference on Engineering Education, 4-6 May 2011, Phuket, Thailand, pp. 26-29.
 • Poonsukkho, P., Wattanajitsiri, V. and Kuptasthien, N. (2011). “A Study of Factors Affect Graduation upon Plan of Study for Academic Year 2009, Industrial Engineering Bachelor Degree Program, Faculty of Engineering, RMUTT.  INCEE9 Conference Proceedings, International and National Conference on Engineering Education, 4-6 May 2011, Phuket, Thailand, pp. 86-89. (in Thai)
 • Seelan, Jatuporn and Kuptasthien, Natha. (2011).  “Learning and Self-development Potential Benchmarking between General and Vocational Education Graduates: A Case of Industrial Engineering Students”.  INCEE9 Conference Proceedings, International and National Conference on Engineering Education, 4-6 May 2011, Phuket, Thailand, pp. 182-186. (in Thai)

Comments are closed.