ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ คชฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ คชฤทธิ์
Narit Kocharit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3445 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: narit.k@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


ศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Tool Engineering
  • Material Testing Engineering Laboratory
  • Engineering Metrology Laboratory
  • Engineering Metallurgy

Comments are closed.