ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุณฑล ทองศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุณฑล ทองศรี
Kunthon THONGSRI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3447 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: kunthon.t@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เชื่อมประกอบ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Engineering Management
  • Quality Management System

 

Comments are closed.