ดร. กุลชาติ จุลเพ็ญ

ดร. กุลชาติ จุลเพ็ญ
Kunlachart Junlapen, D.Eng.

อาจารย์
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3444 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: kunlachart.j@en.rmutt.ac.thkunlachart@mail.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


ปริญญาเอก เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ ( D.Eng), Nippon Institute of Technology, Japan
ปริญญาโท เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ (วศ.ม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพ
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างโลหะ (ปวส.), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น (ปวช.), วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3, โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6, โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภา จ.ชุมพร


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

 • Manufacturing Processes
 • Engineering Drawing
 • Press Tool and Dies Design
 • Engineering Materials

ประสบการณ์การฝึกอบรม Training Experiences

 • Certificate of Skill Certification System for Automotive Industry in Mechanical Drawing by CAD Level 2&1 : Examiner, 2010
 • Certificate of Skill Certification System for Automotive Industry in Mechanical Drawing by CAD : Advanced Skilled Operators, 2010
 • Certificate of Automotive Skill Standard Test for Stamping: Trainer, 2007
 • Certificate of Automotive Skill Standard Test for Stamping: Level 3 (Advandced Skilled Operators), 200

ผลงานทางวิชาการ Academic Work


งานวิจัยที่ทำเสร็จ Finished Research

 • เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกสำหรับขึ้นรูปฆ้องเล็กด้วยแม่พิมพ์เดี่ยว (หัวหน้าโครงการ) ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555.
 • การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชด้วยเครื่องบีบอัดแบบเกลียวคู่(ผู้ร่วมโครงการ) ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554.
 • การเฝ้าตรวจติดตามสภาวะเครื่องมือกลด้วยตัวตรวจวัดการสั่นสะเทือน (ผู้ร่วมโครงการ) (2550)
 • เครื่องทดสอบสมบัติลวดโลหะผสมจำรูป (หัวหน้าโครงการ) (2549)

งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ [Published Academic Papers]

วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค [International/Region Journals]

 1. Kunlachart Junlapen, Pongpan Kaewtatip and Koga Nobuhiro,”Reduction in Blanking Noise using Servo Press Machine”, Steel Research International, Vol.81,No.9 Special Edition (2010), pp.1042-1045. (*in English)
 2. Kunlachart Junlapen, Ken Mizuochi and Nobuhiro Koga,”Reduction in Blanking Noise using Servo Press Machine”, Journal of Japan Society for Technology of Plasticity, Vol.51, No.591 (2010-4), pp. 353-357 (*in Japanese).
 3. Kunlachart Junlapen, Ken Mizuochi and Nobuhiro Koga,”Precision punching of 5052 aluminum alloy sheets”, Journal of Japan Institute of Light metal, Vol.59, No.9 (2009), pp. 486-490 (*in Japanese).
 4. Nobuhiro Koga, Masaaki Kubo and Kunlachart Junlapen,” Burr-Free Shearing Using NC Servo Press Machine”, Journal of Japan Society for Technology of Plasticity, Vol.48, No.558 (2007-7), pp. 645-649 (*in Japanese).
 5. Nobuhiro Koga, Masayoshi Asaka and Kunlachart Junlapen,,” Deep-draw and ironing of 1050 aluminum sheets loaded with vibration using NC servo press machine”, Journal of Japan Institute of Light metal, Vol.57, No.6 (2007), pp. 240-244 (*in Japanese).

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ [International Conferences]

 1. Kunlachart Junlapen, Koga Nobuhiro and Pongpan Kaewtatip,”Reduction in Blanking Noise using Servo Press Machine”, The 13th International Conference on Metal Forming, September 19-22, 2010, Japan
 2. Kunlachart Junlapen, Nobuhiro Koga and Yuanrui Zhang, “Effect of blanking speed on noise and cutting surface blanked of high strength steel sheets”, Proceedings of the 60th Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, 31 Oct-2 Nov. 2009, pp. 343-344 (*in Japanese).
 3. Nobuhiro Koga, Yuanrui Zhang and Kunlachart Junlapen, “Effect of radius of tool on sheared surface and burr height of blanked high strength steel sheets”, Proceedings of the 60th Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, 31 Oct-2 Nov. 2009, pp. 341-342 (*in Japanese).
 4. K. Junlapen, M.Kubo, K. Mizuochi, N.Koga, and P.Kaewtatip, ”Burr-free Shearing Using NC servo press machine”, International Conference on Technology of Plasticity, 7-11 September, 2008, Korea.
 5. Nobuhiro Koga, Ken Mizuochi and Kunlachart Junlapen,”Burr-free shearing of 5052 aluminum alloy sheets”, Proceedings of the 115th The Japan Institute of Light Metals, November 2008, pp. 295-296. (*in Japanese).
 6. Nobuhiro Koga, Ken Mizuochi and Kunlachart Junlapen, “Influence of Shearing Contour on Burr-Free Shearing of Thin Metal Sheet”, Proceedings of the 59th Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, 7-9 Nov. 2008, pp. 319-320 (*in Japanese).
 7. Kunlachart Junlapen, Ken Mizuochi and Nobuhiro Koga, “Blanking Noise Reduction by Using Die with Counter Pressure”, Proceedings of the 59th Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, 7-9 Nov. 2008, pp. 317-318 (*in Japanese).
 8. Nobuhiro Koga, Masaaki Kubo, Ken Mizuochi and Kunlachart Junlapen, “Burr-Free Shearing of Thin Metal Sheet”, Proceedings of the 2008 Spring Conference for the Technology of Plasticity, 23-25 May 2008, pp. 251-252 (*in Japanese).
 9. Kunlachart Junlapen, Ken Mizuochi and Nobuhiro Koga, “Influence of Counter Pressure on Blanking Noise Reduction”, Proceedings of the 2008 Spring Conference for the Technology of Plasticity, 23-25 May 2008, pp. 41-42 (*in Japanese).
 10. Ken Mizuochi,  Kunlachart Junlapen and Nobuhiro Koga, “Influence of Shearing speed on Blanking Noise Reduction”, Proceedings of the 2008 Spring Conference for the Technology of Plasticity, 23-25 May 2008, pp. 39-40 (*in Japanese).
 11. Nobuhiro Koga, Masaaki Kubo and Kunlachart Junlapen, “Burr-Free Shearing by Vibration Mode Using NC Servo Press Machine”, Proceedings of the 58th Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, 26-28 Oct. 2007, pp. 51-52 (*in Japanese).
 12. Kunlachart Junlapen, Ken Mizuochi and Nobuhiro Koga, “Reduction of Blanking Noise Using NC Servo Press Machine”, Proceedings of the 58th Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, 26-28 Oct. 2007, pp. 49-50 (*in Japanese).
 13. Nobuhiro Koga,  Ratchanee Paisarn, N.Ishihara and Kunlachart Junlapen, “Deep Drawability and Fatigue Properties of Magnesium Alloy Sheets”, Proceedings of the 2007 Spring Conference for the Technology of Plasticity, 25-27 May 2007, pp. 155-156 (*in Japanese).
 14. Nobuhiro Koga,  Masaaki Kubo and Kunlachart Junlapen, “Burr-free Shearing Using a Servo-press Machine”, Proceedings of the 2006 Spring Conference for the Technology of Plasticity, 26-27 May 2006, pp. 153-154 (*in Japanese).
 15. Nobuhiro Koga,  Masayoshi Asaka and Kunlachart Junlapen, “Utilization of Servo-Press Machine to Sheet Metal Forming”, Proceedings of the 2006 Spring Conference for the Technology of Plasticity, 26-27 May 2006, pp. 121-122 (*in Japanese).

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ National Conference

 1. สุเมตตา โสภาพงษ์ และ กุลชาติ จุลเพ็ญ, 2554, “การจัดสมดุลในสายการประกอบชิ้นส่วนหัวเก๋งรถยนต์โดยวิธีการลดการสูญเสียสมดุล“, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554, 20-21 ตุลาคม 2554, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้, จ.ชลบุรี, หน้า 2223-2239.
 2. ไพศาล เอี่ยมมิ ,ธวัชชัย แก้วสีใส, บัญชา วงศ์ศรีทา, บุญเรือง เย็นศิร,ิ ชวลา วรรณสิทธิ์ และ กุลชาติ จุลเพ็ญ, 2554, “อิทธิพลของรัศมีบ่าดายในการลากขึ้นรูปถ้วยสี่เหลี่ยมจตุรัสแบบมีปีก“, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554, 20-21 ตุลาคม 2554, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้, จ.ชลบุรี, หน้า 1217-1222.
 3. ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ เฉลิมพล คล้ายนิล และ กุลชาติ จุลเพ็ญ, 2554, “การศึกษาอิทธิพลของรัศมีลูกกลิ้งหัวกดที่มีผลต่อการขึ้นรูปถ้วยอลูมิเนียมโดยกระบวนการหมุนรีดขึ้นรูป“, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554, 20-21 ตุลาคม 2554, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้, จ.ชลบุรี, หน้า 1057-1061.
 4. กุลชาติ จุลเพ็ญ, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2547, “อิทธิพลของการสึกหรอในงานแม่พิมพ์ตัดที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงาน“, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม 2547, โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 103.
 5. กุลชาติ จุลเพ็ญ, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2546, “อิทธิพลของแรงปลดชิ้นงานในงานแม่พิมพ์ตัดที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงาน“, การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม 2546, จ.ปราจีนบุรี.

Comments are closed.