อาจารย์กวิพงษ์ นิสสัยพันธุ์

อาจารย์กวิพงษ์ นิสสัยพันธุ์
Kavipong Nissaiphun

อาจารย์
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3446 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: kavipong.n@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เครื่องมือกล) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Engineering Management
  • Basic Engineering Training

 

Comments are closed.