ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยะ ปราณีตพลกรัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยะ ปราณีตพลกรัง
Assistant Professor Chaiya PRANEETPONGRUNG, Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และหัวหน้าแผนกเครื่องมือกล
Assistant Professor and Head of Machine Tool Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3445 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: chaiya.p@en.rmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา Educational Background


D.Eng. ( (Materials Science), Nagaoka University of Technology, Niigata, Japan
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

 • Manufacturing Processes
 • Engineering Materials
 • Engineering Statistics

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:

 • Electrical Discharge Machining (EDM)
 • Machining insulation ceramics by EDM
 • EDM combined ultrasonic vibration

รายวิชาที่สอน Teaching Courses:

ระดับบัณฑิตศึกษา Graduate Level: กระบวนการตัดเฉือนวัสดุขั้นสูง Advanced Materials Machining Processes

ระดับปริญญาตรี Undergraduate Level:

 • เขียนแบบวิศวกรรม Engineering Drawing
 • กระบวนการผลิต Manufacturing Processes
 • ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ Engineering Metrology Laboratory
 • วิศวกรรมเครื่องมือกล Machine Tool Engineering

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ Research Area of Interest:

 • Hybrid machining technology
 • Mechanics of machining
 • Conventional and advanced machining of engineering materials
 • Environmentally Friendly Machining

ผลงานทางวิชาการ Academic Work


ประสบการณ์งานวิจัย Research Experience

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

 • เครืองสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช (หัวหน้าโครงการ)
 • การศึกษาคุณสมบัติน้ำหล่อเย็นเพื่อใช้แทนน้ำมันตัด (หัวหน้าโครงการ)

งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

บทความทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ (International Journals)

 • Praneetpongrung, C., Fukuzawa, Y., Nagasawa, S., Yamshita, K., 2010. Effects of EDM combined ultrasonic vibration on the machining properties of Si3N4 insulating ceramics.  Materials Transactions, 51(11), pp. 2113-2120.
 • Praneetpongrung, C., Fukuzawa, Y., Nagasawa, S., 2010. Electrical discharge machining of cemented carbide with combined ultrasonic complex vibration –Effects of the gap distance- First report. International Journal of Electrical Machining, 15, pp. 25-32.
 • Praneetpongrung, C., Fukuzawa, Y., Nagasawa, S., 2009. Effects of combined ultrasonic vibration during the sinking EDM process for cemented carbide. Advanced Materials Research, 76-78, pp. 657-663.

รายการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการต่างประเทศ (International Conference Proceedings)

 • Chaiya Praneetpongrung, Sakchai Chantasri and Paitoon Poolsukho. 2015. “Effects of US-EDM-Complex Vibration on Machining of WC-Co,” The 7th International Conference on Engineering and Technology ICET-2015, Phuket, June 19-20, 2015, Prince of Songkla University, Faculty of Engineering Hat Yai, Songkhla, Thailand.
 • Praneetpongrung, C., Fukuzawa, Y., Nagasawa, S. Machining of hard materials by EDM combined ultrasonic vibration method, Annual Meeting of JSME(2010), 6 June 2010, Kogakuin University, Tokyo.
 • Ito, R., Praneetpongrung, C., Yamashita, K., Fukuzawa, Y., Effect of tool electrode on insulating ZrO2-Y2O3 ceramics surface condition by electrical discharge machining, Annual Meeting of JSME(2009), 26 November 2009, Mieparque, Kyoto (In Japanese).
 • Praneetpongrung, C., Fukuzawa, Y., Nagasawa, S. Effects of ultrasonic vibration on the machining properties for Si3N4 insulating ceramics, 3rd International Conference of Asian Society for Precision Engineering and Nanotechnology (ASPEN2009), 11 November 2009, Kitakyushu, Japan.
 • Praneetpongrung, C., Fukuzawa, Y., Nagasawa, S. Effects of combined ultrasonic vibration during the sinking EDM process for cemented carbide, 12th International Symposium on Advances in Abrasive Technology (ISAAT2009), 27 September 2009, Gold Coast, Australia.
 • Praneetpongrung, C., Fukuzawa, Y. A study on machining properties of cemented carbide using EDM combined ultrasonic vibration, Japan-Thailand Bilateral Symposium 2008, 19 December 2008, Nagaoka, Japan.
 • Praneetpongrung, C., and Hassamontr, J., 2005, ” Software Tool Development for Grain size Measurement According to ASTM E 1382 by Using Image Processing and Analysis” Third International ECO-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES), Chiang Mai, Thailand.
 • Praneetpongrung, C., and Hassamontr, J., 2003, ” Analysis of Grain Size Measurement Methods in Semiautomatic Image Analysis Setup,” Transactions of North American Manufacturing Research Institute, Vol. 31, Society of Manufacturing Engineers, pp. 499-606.

National Conference Proceedings

ธัศชัย ไมตรีกิจและชัยยะ ปราณีตพลกรัง. 2558 “ศึกษาผลกระทบการแปรรูปคมตัดแม่พิมพ์วัสดุ WC-12%Co ด้วยวิธีอีดีเอ็มเส้นลวด” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเอมเมอรัล กรุงเทพฯ.

วิชญวัฒน์  เกตุอู๊ตและชัยยะ  ปราณีตพลกรัง. 2558. “ศึกษาอิทธิพลของผงอะลูมิเนียมที่มีผลต่อความหยาบผิวเหล็กกล้าเครื่องมือ SKD 11 ด้วยกระบวนการ PMEDM,” การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ.

อรุณรัตน์  แสนสิ่งและชัยยะ  ปราณีตพลกรัง. 2556. “การศึกษาการหล่อเย็นปริมาณน้อยที่มีผลต่อความหยาบผิวในการตัดปาดผิวเหล็ก SKD 61,” การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 6 – 7 ธันวาคม 2556: 1590 – 1594.


1 Comment

 1. คณาจารย์ พูดว่า:

  […] Chaiya PRANEETPOLGRUNG, Ph.D Assistant Professor and Deputy Head in Administration […]