อาจารย์บุญส่ง จงกลนี

อาจารย์ บุญส่ง จงกลนี
Mr. Boonsong CHONGKOLNEE

อาจารย์แผนกเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3443 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: boonsong.c@en.rmutt.ac.thachongkol@gmail.com

ประวัติการศึกษา Educational Background


ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • การควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ CNC ระบบของ Heidenhain · Fanuc · Hitachi Seiki · Chamaill Technology · Agie Technologg · Emco Tronic และ Mitsubishi
  • คอมพิวเตอร์ในการผลิต CAD/CAM/CAE ของ – Inventor – AutoCAD – Unigraphic NX – Cimatron – Magic Mill – Hypermill – Mould Plastic Insight
  • แม่พิมพ์พลาสติก Plastic Mould
  • แม่พิมพ์โลหะ Metal Mould

ผลงานทางวิชาการ Academic Work


บุญส่ง จงกลณีและ ศิวกร อ่างทอง. “การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างของแผ่นตัดเปล่าในกระบวนการขึ้นรูปลึกชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร”รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม 8-9 ธันวาคม 2551 หน้า 111-112. แหล่งทุน: ไม่มี

สิทธินัน บุญเลิศ บุญส่ง จงกลณี และ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลความเร็วรอบและความเร็วในการเดินแนวเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงของรอยต่อชนอลูมิเนียม 5052 และเหล็กกล้าไร้สนิม 430”รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม 8-9 ธันวาคม 2551 หน้า 109-110. แหล่งทุน: ไม่มี

พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์ บุญส่ง จงกลณี และ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลความเร็วเดินแนวของการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงของรอยต่อชนอลูมิเนียม 6063-T1”รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 561-566. แหล่งทุน: ไม่มี

กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ บุญส่ง จงกลณี และ สมควร แววดี.“อิทธิพลรูปร่างตัวกวนการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความต้านทานแรงดึงของรอยต่ออลูมิเนียม 6063-T1และเหล็กกล้า AISI1015” รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 555-560. แหล่งทุน: ไม่มี

บุญส่ง จงกลณี   ภัทรพงษ์ เกริกสกุล   ศิวกร อ่างทอง “การศึกษาชนิดของสารหล่อลื่นในกระบวนการขึ้นรูปลึก ชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรต่อสมบัติการขึ้นรูปของเหล็ก SPCC ”จังหวัดขอนแก่น 29-30 มกราคม 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน้า 609-612


1 Comment

  1. คณาจารย์ พูดว่า:

    […] อาจารย์บุญส่ง จงกลณี […]