การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี

การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เชิญกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการตรวจประกันคุณภาพ โดยมีผู้เข้าประชุมคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี น่วมจิตต์ ดร. กุลชาติ จุลเพ็ญ ดร. อนินท์ มีมนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภเอก ประมูลมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ พูลสุขโข และมีกรรมการบริหารภาควิชาเข้าร่วมประชุม คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพี กาญจนะ  รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ต่อสกุล รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ

 

Comments are closed.