ประมวลภาพ “โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)”

ประมวลภาพ “โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)”

วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย  ต่อสกุล หัวหน้าภาควิชาฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพี  กาญจนะ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์  กิมะพงษ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต ได้จัด “โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)” ณ โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรีร

 

Comments are closed.