นักศึกษาปริญญาโทจัดงานไหว้ครู

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 11:00 น. นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจัดกิจกรรมไหว้ครู ซึ่งจัดเป็นประเพณีทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเชิญ ผศ. ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาฯ ดร. ระพี กาญจนะ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผศ. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ หัวหน้าแผนกการจัดการทางวิศวกรรม และ ผศ. ศรีไร จารุภิญโญ  เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับไหว้พวงมาลัยจากนักศึกษาตั้งแต่รหัส 51-57าหการ

 

Comments are closed.