แนะนำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1

แนะนำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันที่ 16-17 มกราคม 2557 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดย รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชา ดร. ระพี กาญจนะ รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร. ศิริชัย ต่อสกุล รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร อาจารย์ศักดิ์ชัย จันทศรี รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ ดร. กุลชาติ จุลเพ็ญ ได้บรรยายแนะนำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะมีกำหนดเลือกภาควิชาฯ ในเดือนเมษายน 2557 หลังจากบรรยายเสร็จนักศึกษาที่สนใจเข้าชมเครื่องจักรและห้องปฏิบัติการของภาควิชา

 

Comments are closed.