บรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกให้กับนักศึกษาปริญญาโท

บรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกให้กับนักศึกษาปริญญาโท

วันที่ 5 มกราคม 2557 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการให้การต้อนรับวิทยากรภายนอก เข้าบรรยายหัวข้อพิเศษในรายวิชา Quality Management ซึ่งเป็นรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

Comments are closed.