การซ้อมรับปริญญา ณ ภาควิชาฯ

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ต้อนรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อซักซ้อมทำเข้าใจและซ้อมการรับปริญญาบัตร ณ ห้อง IE407 และ IE 408 โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาและเจ้าหน้าที่ช่วยฝึกซ้อมให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ตั้งแต่เวลา 09:00 – 12:00 น. และในภาคบ่ายเป็นการจัดการซ้อมรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Comments are closed.