มอบเสื้อให้พนักงานสายสนับสนุน

หลังจากรับมอบเสื้อ ทุกท่านถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึก

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 พนักงานสายสนับสนุนของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับมอบเสื้อช็อปสำหรับการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ และงานธุรการของภาควิชาฯ โดยรับมอบจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ต่อสกุล

 

Comments are closed.