ประเมินคุณภาพจาก สมศ

ประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.

Quality Assurance from ONESQA

วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข (ประธาน) และ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เข้าตรวจประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด พร้อมกรรมการบริหารคณะร่วมต้อนรับ

ท่านประธานกล่าวว่า เป็นที่ทราบในปัจจุบัน ว่าความต้องการวิศวกรมีทิศทางที่เปลี่ยนจาก Design Engineer เป็น Practical Engineer มากขึ้น ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วางจุดยืนได้ถูกทางที่จะมุ่งเน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสิทธิ์ที่จะวางนโยบายให้คนรุ่นใหม่มีความคม (Sharp)เข้มแข็งด้านวิชาการ ในระยะยาว มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่เป็น Theoretical Engineering Faculty เพิ่มจากการเป็น Practical Engineering ได้ด้วย

ในการเสริมสมรรถนะ Performance ของคณาจารย์รุ่นต่างๆของคณะฯ ทางผู้ประเมินเสนอให้มีการวิเคราะห์ผลงาน โดยตัดช่วงเป็น ระยะเวลาของการเข้ารับราชการในช่วง 0-5 ปี 5-10 ปี 10-15 ปี 15-20 ปี และ มากกว่า 20 ปี โดยให้ทำแผนพัฒนารายบุคคล ว่าเป็น ผศ. รศ. ศ. เมื่อไหร่ จะตีพิมพ์บทความวิชาการปีละกี่ฉบับ

ท่านรองประธานฯ ชมในเรื่องสหกิจศึกษา 100% โดยจะนำไปเสนอในที่ประชุมเป็น Best Practice

 

Comments are closed.