โครงการพัฒนาหลักสูตร 2558

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สำหรับปี พ.ศ. 2558 เพื่อตอบสนองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม

ตัวแทนของสภาวิศวกร แนะนำภาพรวมของโอกาสในการทำงานต่างประเทศของวิศวกรไทย รศ. อธิคม ที่ปรึกษาสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

Comments are closed.