กิจกรรมไหว้ครู

จากซ้ายไปขวา ผศ. สุรัตน์ ผศ. ไพบูลย์ รศ. ดร. ณฐา และ ผศ. ศรีไร

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจัดกิจกรรมไหว้ครู

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 11:00 น. นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจัดกิจกรรมไหว้ครู ซึ่งจัดเป็นประเพณีทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยเชิญมี ผศ. ไพบูลย์ แย้มเผื่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาฯ ผศ. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่รหัส 56 และ ผศ. ศรีไร จารุภิญโญ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 55 เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับไหว้พวงมาลัยจากนักศึกษาตั้งแต่รหัส 51-56

 

Comments are closed.