ทีมบริหารภาควิชาเข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี

ทีมบริหารภาควิชาเข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ต่อสกุล รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและวางแผน ดร. ระพี กาญจนะ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ศักดิ์ชัย จันทรศรี รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ หัวหน้าธุรการภาคฯ ดร. ชัยยะ ปราณีตพลกรัง หัวหน้าแผนกเครื่องมือกล และ อาจารย์วรญา วัฒนจิตสิริ หัวหน้างานสหกิจของภาควิชาฯ เข้าคารวะท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ตึกสำนักงานอธิการบดี

 

Comments are closed.