นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จัดติวเพื่อเตรียมสอบ Tutoring Session for Midterm Exam

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จัดติวเพื่อเตรียมสอบ Tutoring Session for Midterm Exam

ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจัดติววิชา Engineering Mechanics และ Operation Research เพื่อเตรียมสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555 ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 – 30 ธันวาคม 2555 นี้ โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยท่านคณบดี ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด เปิดโอกาสเต็มที่ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

Comments are closed.