ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ พยุง ศักดาสาวิตร

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ พยุง ศักดาสาวิตร

ประธานกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมศักดิ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยมีท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ วีระพงษ์ ครูส่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร. บุญยัง ปลั่งกลาง และ ผศ. มนตรี น่วมจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ รองหัวหน้าภาคฯฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศักดิ์ชัย จันทศรี ร่วมเป็นสักขีและเป็นเกียรติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมศักดิ์ ในครั้งนี้ด้วย

 

Comments are closed.