ประชุมใหญ่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:00 – 12:00 น. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจัดให้มีการประชุมใหญ่ ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2555 โดยมีคณาจารย์ และ นักศึกษาของภาควิชาฯ ทั้งหมดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ภาควิชาฯ ได้เชิญท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด เป็นประธานในการเปิดประชุมและให้โอวาทแก่นักศึกษาของภาควิชาฯ นอกจากนั้นท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ แย้มเผื่อน และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร. บุญยัง ปลั่งกลาง ได้กล่าวกับนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการด้านวิชาการ และด้านพัฒนานักศึกษาของคณะฯ

On Saturday 17 November 2012, IE Department called for a big meeting for the opening of semester 2/2555. The total number of participants are 542 persons comprising of 21 faculty members, 31 master students and 511 undergraduated students.  On this occation, the department received an honor from Dean and Vice Deans of the engineering faculty to give the speech to the students regarding their study at RMUTT.  Later in the program, IE master graduates talked to the students with the title of “how to be a qualified industrial engineer for the future”.  Department head also covered a topic of how IE department improves towards ASEAN in the year 2015.

ในลำดับต่อมาเป็นการแสดงกีต้าร์จากนาย ณัฐวุฒิ ชอบชู นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมการผลิต ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งเพลงจากบริษัทยามาฮ่าจำกัด โดยทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษา เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษาคนอื่นๆ

หลังจากนั้นเป็นการพูดคุยของคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ โดย หัวหน้าภาควิชาฯ รองหัวหน้าภาควิชาฯ หัวหน้าธุรการภาควิชาฯ หัวหน้าแผนกต่างๆ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร และ สกอ. เพื่อสร้างบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการนักปฏิบัติ และเพื่อเตรียมพร้อมในการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

หลังจากนั้นเป็นการพูดคุยของคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ โดย หัวหน้าภาควิชาฯ รองหัวหน้าภาควิชาฯ หัวหน้าธุรการภาควิชาฯ หัวหน้าแผนกต่างๆ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร และ สกอ. เพื่อสร้างบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการนักปฏิบัติ และเพื่อเตรียมพร้อมในการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ๋ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณาจารย์ของภาควิชา 21 คน

นักศึกษา ปี 2552 เข้าร่วมทั้งสิ้น  72      คน

52144 INE 1    เข้าร่วมจำนวน   33      คน

52144 INE 2    เข้าร่วมจำนวน   39      คน

นักศึกษา ปี 2553 เข้าร่วมทั้งสิ้น  132     คน

53144 INE 1    เข้าร่วมจำนวน   30      คน

53144 INE 2    เข้าร่วมจำนวน   25      คน

53344 INE 1    เข้าร่วมจำนวน   25      คน

53344 INE 2    เข้าร่วมจำนวน   26      คน

53444 INE      เข้าร่วมจำนวน   26      คน

นักศึกษา ปี 2554 เข้าร่วมทั้งสิ้น  135     คน

54144 INE 1    เข้าร่วมจำนวน   25      คน

54144 INE 2    เข้าร่วมจำนวน   24      คน

54344 INE 1    เข้าร่วมจำนวน   26      คน

54344 INE 2    เข้าร่วมจำนวน   34      คน

54444 INE      เข้าร่วมจำนวน   26      คน

นักศึกษา ปี 2555 เข้าร่วมทั้งสิ้น  166     คน

55144 INE 1    เข้าร่วมจำนวน   32      คน

55144 INE 2    เข้าร่วมจำนวน   35      คน

55344 INE 1    เข้าร่วมจำนวน   33      คน

55344 INE 2    เข้าร่วมจำนวน   38      คน

55444 INE      เข้าร่วมจำนวน   28      คน

นักศึกษาตกค้าง เข้าร่วมทั้งสิ้น     6        คน

นักศึกษาปริญญาโท เข้าร่วมทั้งสิ้น      31      คน

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมจำนวน    12     คน

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการผลิต     เข้าร่วมจำนวน   19     คน

นักศึกษาปริญญาตรี เข้าร่วมทั้งสิ้น      505     คน

นักศึกษาตกค้าง เข้าร่วมทั้งสิ้น        6     คน

นักศึกษาปริญญาโท เข้าร่วมทั้งสิ้น       31     คน

รวมทั้งสิ้น        542    คน

 

Comments are closed.